Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023

06/02/2023 10:09:00

Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023.

Tác giả: