Chiều 26/11, tại Hà Nội, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Rosa Luxemburg giới thiệu ấn phẩm “Hợp tác đào tạo giữa ...

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa giới thiệu hai cuốn sách: “Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” và “Đoàn kết, vững tin đưa đất ...

Sách do Nhà xuất bản Lý luận chính trị xuất bản tháng 9/2020. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng giới thiệu!

Cuốn sách do GS,TS Vũ Văn Hiền chủ biên, gồm 16 bài viết tập trung phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Chiều 12/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu sách "Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII ...

Trong những thập niên gần đây, an ninh con người và bảo đảm an ninh con người đang là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Tuy nhiên, ...

Trong quá trình vận động cách mạng và quản lý, điều hành đất nước, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến tôn giáo và có chính sách phù hợp đối với tôn giáo trong từng thời kỳ cách mạng, trên căn bản tôn ...