Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của GS.TS. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt ...

Cuốn sách “Niềm tin yêu của nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” chứa đựng tình cảm đặc biệt của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho đồng chí Tổng Bí thư ...

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện bề rộng, chiều sâu, tầm cao lý luận, tính ...

Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn; là khát vọng vươn tới của nhân dân ta. Điểm đến của con đường mà toàn dân đang đi ...

Sách do Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xuất bản tháng 9/2021. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Sách do Nhà xuất bản Lý luận chính trị phát hành tháng 11/2021. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Sách do Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xuất bản tháng 6/2021.

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Rosa Luxemburg giới thiệu ấn phẩm “Hợp tác đào tạo giữa ...