Hội thảo khoa học "Chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo và quan hệ dân tộc - tôn giáo. Những giá trị bền vững và những vấn đề cần bổ sung, phát triển"

  16:59 05/11/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4572

  Thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước KX 02.19/16-20, chiều ngày 31-10-2019, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học và Ban Chủ nhiệm đề tài tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chủ nghĩa Mác – Lênin về tôn giáo và quan hệ dân tộc – tôn giáo. Những giá trị bền vững và những vấn đề cẩn bổ sung, phát triển”.

  Tham dự Hội thảo, có TS Nguyễn Tâm Đắc, đại diện Ban thư ký Chương trình; các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Học viện Chính trị khu vực I; Viện Nghiên cứu Tôn giáo tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học. Hội thảo đã nhận được 21 tham luận của các nhà khoa học đến từ các cơ quan khác nhau bàn trực tiếp đến các nội dung chủ đề Hội thảo.  

  Toàn cảnh Hội thảo

  Chủ trì Hội thảo có: PGS,TS Hồ Trọng Hoài, Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chủ nhiệm đề tài; PGS, TS Đỗ Lan Hiền, Viện trưởng Viện Tôn giáo tín ngưỡng, Phó Chủ nhiệm đề tài; TS Nguyễn Thị Hà, Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học. Sau phát biểu đề dẫn Hội thảo do PGS,TS Hồ Trọng Hoài trình bày, các nhà khoa học tham dự Hội thảo đã tập trung thảo luận, phân tích và làm rõ những nội dung:

  i) Quan niệm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về tôn giáo và quan hệ dân tộc – tôn giáo, những giá trị bền vững, những vấn đề đã bị lịch sử vượt qua, những vấn đề cần bổ sung, phát triển trong bối cảnh mới;

  ii) Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin trong giải quyết vấn đề tôn giáo, quan hệ dân tộc – tôn giáo ở Việt Nam;

  iii) Phân tích, đề xuất những nội dung cụ thể cần bổ sung, phát triển lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo, quan hệ dân tộc – tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh mới.

  Tổng kết Hội thảo, PGS,TS Hồ Trọng Hoài trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học tham dự Hội thảo và Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện đề tài. Tuy nhiên, đây là vấn đề phức tạp, do vậy, khi nghiên cứu cần nắm vững các vấn đề cơ bản sau đây:

  - Quán triệt mục tiêu nghiên cứu là nhằm khẳng định tính đúng đắn của Học thuyết Mác – Lênin về tôn giáo, quan hệ dân tộc – tôn giáo và vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển Học thuyết đó trong bối cảnh mới;

  - Quá trình nghiên cứu cần tuân thủ nguyên tắc khách quan, toàn diện, lịch sử - cụ thể, thực tiễn và phát triển.

  Tác giả: BTT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội