GIỚI THIỆU SÁCH

  • Giới thiệu hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa giới thiệu hai cuốn sách: “Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” và “Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  • Giới thiệu sách “An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa”

    Trong những thập niên gần đây, an ninh con người và bảo đảm an ninh con người đang là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Tuy nhiên, toàn cầu hóa đang gây ra những tác động mạnh mẽ, khó đoán định cho an ninh con người.

  • Giới thiệu sách “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”

    Trong quá trình vận động cách mạng và quản lý, điều hành đất nước, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến tôn giáo và có chính sách phù hợp đối với tôn giáo trong từng thời kỳ cách mạng, trên căn bản tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội