GIỚI THIỆU SÁCH

  • Giới thiệu sách “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”

    Trong quá trình vận động cách mạng và quản lý, điều hành đất nước, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến tôn giáo và có chính sách phù hợp đối với tôn giáo trong từng thời kỳ cách mạng, trên căn bản tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

  • Giới thiệu sách “Chân lý và sự thật”

    Cuốn sách “Chân lý và sự thật” của tác giả Vũ Hoàng Công do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, tập hợp 25 bài chính luận của tác giả viết trong những năm gần đây nhằm trao đổi và làm rõ các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, v.v..

  • Giới thiệu sách: “Trí tuệ nhân tạo với pháp luật và quyền con người”

    Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence-AI) không còn là chủ đề của những thước phim khoa học viễn tưởng mà đã hiện hữu và dần trở nên phổ biến trong thế giới thực mà con người đang sống. Là một trong những yếu tố cơ bản của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), trí tuệ nhân tạo đã, đang phát triển mạnh mẽ và tác động đến gần như mọi khía cạnh của đời sống xã hội.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội