GIỚI THIỆU SÁCH

  • Giới thiệu sách: "Y pháp trị quốc"

    "Y pháp trị quốc" là tài liệu tham khảo đặc biệt dày 488 trang về việc vận dụng pháp trị trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là từ Hội nghị Trung ương 4, khóa XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc do Nguyễn Văn Lập chủ biên, được Thông tấn xã Việt Nam xuất bản năm 2014. Cuốn sách đã được PGS,TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu trên tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị, số 1/2014 với tiêu đề "Y pháp trị quốc" và vai trò lãnh đạo của Đảng (Đảng Cộng sản Trung Quốc). Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu toàn văn.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội