NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Hội thảo khoa học “Đội ngũ trí thức Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

  Sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng chưa từng thấy, tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đến cơ cấu xã hội – giai cấp, trong đó có đội ngũ trí thức. Trong bối cảnh mới, lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sáng tạo và trao truyền tri thức, cũng chịu những tác động to lớn, đứng trước nhiều thách thức mới và bản thân cũng có những biến đổi mới. Do vậy, việc nghiên cứu đội ngũ trí thức ở Việt Nam để nhận diện những biến đổi ấy là việc làm bức thiết, nhất là đối với những người nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học.

 • Một số vấn đề về chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng

  Trong lịch sử 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, quyết định sự thành bại của cách mạng. Hiện nay, cùng với việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ta đang chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, trong đó công tác chuẩn bị nhân sự đại hội có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

 • Về chủ đề của Đại hội XIII

  Tóm tắt: Mới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã công bố Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến tại đại hội cấp huyện, cấp tỉnh và tương đương. Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo báo cáo chính trị chính là chủ đề Đại hội. Bài viết dưới đây góp ý vào chủ đề Đại hội XIII của Đảng trong dự thảo báo cáo chính trị.

 • Hội thảo khoa học “Ảnh hưởng của mạng xã hội trong lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay”

  Thực hiện Quyết định của Giám đốc Học viện về triển khai nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở, chiều ngày 07/9/2020, Viện Lãnh đạo học và Chính sách công thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Ảnh hưởng của mạng xã hội trong lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay”. PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Hội thảo; cùng chủ trì có PGS,TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội