NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Bối cảnh và những yêu cầu mới bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về Đảng và xây dựng Đảng

  Lý luận về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng là một bộ phận cực kỳ quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo lý luận này vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ điều kiện và năng lực lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua. Hiện nay, bối cảnh thực tiễn đang đặt ra yêu cầu mới đối với việc bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về Đảng và xây dựng Đảng.

 • Phòng, chống thông tin giả, tin đồn thất thiệt trước đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII

  Như đã thành “thông lệ”, trước mỗi ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc, đặc biệt là trước mỗi kỳ đại hội Đảng bộ các cấp, và Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, phản động lại đẩy mạnh những hoạt động công kích chống phá cách mạng Việt Nam. Trong đó, việc đưa những thông tin giả, tin đồn thất thiệt hòng bóp méo sự thật, xuyên tạc, gây rối tình hình đất nước; kích động, chia rẽ nội bộ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước được họ thực hiện rất ráo riết.

 • Vận dụng tư tưởng cơ bản của V. I. Lênin về cán bộ vào việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp

  Sau khi đã giành được chính quyền, Đảng Cộng sản trở thành đảng cầm quyền; hầu hết các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị, nhất là trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng và của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở đều do đảng viên của Đảng đảm nhiệm. Vì vậy, V.I. Lênin luôn nhấn mạnh tới một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại hội đảng các cấp là vấn đề nhân sự nhằm kiện toàn một đội ngũ cấp ủy viên có đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng đề ra.

 • Phải chăng chủ nghĩa Mác – Lênin là lỗi thời, không phù hợp với Việt Nam?

  Tóm tắt: Từ khi ra đời, chủ nghĩa Mác - Lênin đã bị xuyên tạc, bóp méo một cách giáo điều hay cơ hội đủ loại. Đặc biệt sau khi CNXH hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu bị sụp đổ thì các thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo chủ nghĩa Mác - Lênin lại càng lớn về quy mô, đa dạng về hình thức, nguy hiểm về tính chất và thâm độc về mức độ. Bài viết góp phần làm rõ bản chất khoa học, cách mạng và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch.

 • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: một số kết quả và kinh nghiệm

  Tóm tắt: Đại hội XII của Đảng (1-2016) khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta (1). Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Đảng luôn kiên trì lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đạt được những thành quả và những kinh nghiệm có giá trị trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội