NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  • “Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

    Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 - 05/12/2020), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, sáng ngày 3/12020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

  • Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2020), ngày 27/11/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Di sản tư tưởng Ph.Ăngghen: Giá trị và sức sống thời đại". Xin trân trọng giới thiệu phát biểu đề dẫn tại Hội thảo của đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG, Bí thư Trung ương Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

  • Hội thảo khoa học “Di sản tư tưởng Ph.Ăngghen: Giá trị và sức sống thời đại”

    Sáng ngày 27/11/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Di sản tư tưởng Ph.Ăngghen: Giá trị và sức sống thời đại”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội