Hội thảo khoa học Tổng kết thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (2013-2019)

  12:37 11/04/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2498

  Chiều ngày 10/4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Tổng kết thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (2013-2019)”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện; PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật đồng chủ trì Hội thảo.

                                    GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc Hội thảo

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội thảo trong bối cảnh đất nước đang chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và tổng kết 5 năm nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Hội thảo sẽ góp phần nhìn nhận lại một cách toàn diện, có hệ thống các quan điểm, các hệ giá trị tại Hiến pháp 2013.

  Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự tập trung làm rõ, cụ thể và sâu sắc hơn những vấn đề về vai trò lãnh đạo của Đảng, vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền, vấn đề dân chủ xã hội chủ nghĩa v.v.. để mỗi ý kiến đều trở thành những đóng góp tích cực vào quá trình thi hành Hiến pháp và xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

                                            PGS,TS Lê Quốc Lý phát biểu tại Hội thảo

  Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện cho biết Chỉ thị 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về  triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã xác định việc triển khai thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Sau hơn 5 năm thi hành Hiến pháp 2013, thành tựu nổi bật là các nhà quản lý cũng như nhân dân đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của Hiến pháp, nhiều nội dung của Hiến pháp đã được cụ thể hóa vào các đạo luật. Tuy nhiên, việc triển khai, thi hành Hiến pháp vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập tại một số vấn đề như sự phân quyền giữa Trung ương và địa phương; vấn đề kiểm soát quyền lực giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp; nhận thức của người dân về vấn đề bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân v.v….

  Từ đó, đồng chí yêu cầu Hội thảo cần đánh giá một cách khoa học, khách quan, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và khó khăn trong công tác thi hành Hiến pháp, đưa ra được những đề xuất cơ bản đối với việc thực thi những nội dung cốt lõi của Hiến pháp 2013.

  Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ hai chủ đề “Thi hành quy định Hiến pháp năm 2013 về hệ thống chính trị; về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước” và “Thi hành quy định Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và các vấn đề khác”.

                                              Các đại biểu, nhà khoa học tham gia Hội thảo

  Tác giả: Tin: Đỗ Dung, Ảnh: Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội