Hội thảo khoa học "Hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và các trường phái chủ nghĩa Mác về mối quan hệ giữa sản xuất, phân phối và công bằng xã hội".

  16:10 11/04/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2490

  Sáng ngày 11/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học “Hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và các trường phái chủ nghĩa Mác về mối quan hệ giữa sản xuất, phân phối và công bằng xã hội”. PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội thảo; tham dự Hội thảo các các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

  Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện, khẳng định: C.Mác là một trong những nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại. Tư tưởng của ông có ảnh hưởng sâu sắc, mạnh mẽ đến tiến trình phát triển lịch sử của nhân loại và cho đến nay vẫn có giá trị và sức sống mãnh liệt. Là nhà tư tưởng vĩ đại, người chiến sĩ tiên phong đấu tranh cho tiến bộ và công bằng xã hội  - một giá trị phổ biến, vĩnh hằng mà nhân loại luôn hướng tới. Thực tiễn đã kiểm nghiệm, lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về hài hòa mối quan hệ giữa sản xuất, phân phối và công bằng xã hội đã thể hiện tính đúng đắn vượt thời gian.

  Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận của các học giả, với nhiều góc tiếp cận khác nhau về những vấn đề cơ bản trong tư tưởng của C.Mác về sản xuất, phân phối và công bằng xã hội. Các ý kiến thống nhất nhận định những nội dung, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ giữa sản xuất – phân phối và công bằng xã hội vẫn còn nguyên giá trị trong điều kiện mới hiện nay. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân trong nhận thức và vận dụng mối quan hệ này trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; đối chiếu với thực tiễn Việt Nam, nêu và kiến nghị những vấn đề cần bổ sung, phát triển về mối quan hệ sản xuất, phân phối và công bằng xã hội trong điều kiện mới.

  Từ bối cảnh mới, phân tích giá trị, sức sống đương thời của tư tưởng C.Mác về sản xuất, phân phối và công bằng xã hội. Các ý kiến cho rằng: cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với nhiều thành tựu mới sẽ tác động sâu sắc tới sản xuất và phân phối. Trên cơ sở đó, các chuyên gia, nhà khoa học tham dự hội thảo soi rọi vào những vấn đề hiện hữu của xã hội đương đại, như: bất bình đẳng, khoảng cách giàu nghèo, v.v...; và từ đó mở ra những triển vọng phát triển của xã hội trong tương lai gắn với thực tiễn Việt Nam hướng tới xây dựng một chính phủ kiến tạo, hiệu quả, công bằng... Đây đều là những vấn đề có tính thực tiễn sâu sắc./.

                                   Các chuyên gia, nhà khoa học tham dự Hội thảo

  Tác giả: Tin: BT; ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội