Tọa đàm khoa học: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay”.

  15:35 16/05/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2922

  Nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sáng ngày 16/5/2019, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay”.

  PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện, dự và chủ trì hội thảo; cùng chủ trì có PGS,TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; PGS,TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học. Tham dự Hội thảo có các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài Học viện.

                                  PGS,TS Trần Minh Trưởng phát biểu đề dẫn tọa đàm

  Phát biểu đề dẫn tọa đàm PGS,TS Trần Minh Trưởng nêu rõ những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trên phương diện lý luận và thực tiễn hiện nay. Mỗi giai đoạn cách mạng đều có nhiệm vụ lịch sử cụ thể, có yêu cầu khác nhau về xây dựng đội ngũ cán bộ để vươn lên đủ sức đảm đương sứ mệnh của mình. Tư tưởng về cán bộ và công tác cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và sức sống thực tiễn sâu sắc đối với công tác cán bộ của Đảng, là kim chỉ nam cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

  Tại tọa đàm, các tham luận đã tập trung phân tích, luận giải sâu sắc và làm sáng tỏ một số nội dung như: Quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Các tham luận đã chỉ rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn nắm bắt chính xác những yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng để chủ động đề ra các tiêu chí phù hợp xây dựng đội ngũ cán bộ, đề ra nội dung, biện pháp đúng đắn trong công tác cán bộ, từ tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, đánh giá, bố trí, sử dụng đến thực hiện chính sách cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất đạo đức, tài năng, trí tuệ. Những luận điểm của Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ  mang tính chỉ đạo xuyên suốt, không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn cụ thể trong việc tạo nguồn, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ, mà còn có thể rút ra những vấn đề mang tính chất phương pháp luận, là kim chỉ nam cho công tác cán bộ của Đảng ta.

  Từ luận giải, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong những năm đổi mới vừa qua, phân tích bối cảnh mới ở trong nước và quốc tế, trước những tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, các tham luận tại Tọa đàm đều thống nhất khẳng định: phải tiếp tục đổi mới hệ thống vấn đề cán bộ và công tác cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong quá trình đó, cần quán triệt sâu sắc các quan điểm và mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ;tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ; đổi mới tư duy, cách làm, kịp thời khắc phục có kết quả những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ. Đồng thời, coi trọng công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng tổ chức và con người làm công tác tổ chức - cán bộ.

  Những nội dung đó phải luôn được nhận thức, quán triệt đúng đắn, sâu sắc, linh hoạt trong thực tiễn công tác cán bộ của Đảng ngày nay. Đó cũng là vấn đề cốt lõi, then chốt nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

                      PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại tọa đàm

  Phát biểu kết luận tọa đàm, PGS, TS Lê Quốc Lý khẳng định: Thực tiễn lịch sử đã cho thấy, nhờ xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vẻ vang. Các tham luận tại tọa đàm cũng chỉ ra rằng, hiện nay chúng ta cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm và mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ; đổi mới tư duy, cách làm, kịp thời khắc phục những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ; tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ. Đồng thời, coi trọng công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng tổ chức và con người làm công tác tổ chức - cán bộ./.

  Tác giả: Tin, ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội