Tọa đàm khoa học “70 năm tác phẩm Cần, kiệm, liêm, chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn (6/1949-6/2019)

  15:20 14/06/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 6094

  Sáng ngày 14/6/2019, nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Cầm, kiệm, liêm, chính”, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học “70 năm tác phẩm Cần, kiệm, liêm, chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn (6/1949-6/2019). Chủ trì Tọa đàm có PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; PGS,TS Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

                               PGS,TS Lê Quốc Lý phát biểu đề dẫn Tọa đàm

  Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, giữa năm 1949 khi cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta đang trong giai đoạn khó khăn, quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh Lê Quyết Thắng đã viết 4 bài báo thế nào là cần, thế nào là kiệm, thế nào là liêm, thế nào là chính đăng trên báo Cứu quốc nhằm quán triệt cán bộ, đảng viên về tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tích cực tham gia phong trào “Thi đua ái quốc”, góp phần đưa sự nghiệp “kháng chiến kiến quốc” đến thắng lợi.

  PGS,TS Lê Quốc Lý khẳng định, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng: ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, việc tổ chức tọa đàm khoa học kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm Cần, kiệm, liêm, chính là một việc làm thiết thực, vừa để tưởng nhớ công lao và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa góp phần thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhằm xây dựng Đảng thật trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ đức, đủ tài, đủ tầm để lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn.

  Tại Tọa đàm, các học giả, nhà khoa học trong và ngoài Học viện đã tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung chủ yếu sau: i) Quan điểm Hồ Chí Minh về các chuẩn mực đạo đức: Cần, kiệm, liêm, chính; ii) Cần, kiệm, liêm, chính – nền tảng của đạo đức cách mạng, cái gốc của người cán bộ, đảng viên; iii) Cần, kiệm, liêm, chính – nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc; iv) Cần, kiệm, liêm, chính – sự chỉ dẫn quan trọng đối với công cuộc đổi mới hiện nay. Các tham luận và trao đổi tại Tọa đàm đã đi sâu luận giải những quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về các giá trị cần, kiệm, liêm, chính trên nhiều góc độ, cả lý luận và thực tiễn, khẳng định giá trị to lớn của việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức Cần, kiệm, liêm, chính, nhất là đối với cán bộ, đảng viên trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc trước đây cũng như sự nghiệp cách mạng, đổi mới đất nước ngày nay.

                                    PGS,TS Lê Quốc Lý phát biểu kết luận Tọa đàm

  70 năm đã trôi qua, nhưng tác phẩm “Cần, kiêm, liêm, chính” vẫn giữ nguyên tính thời sự và có giá trị lý luận – thực tiễn sâu sắc. Tác phẩm đã thực sự đi vào thực tiễn đời sống xã hội, chứng tỏ giá trị to lớn và sức sống thực tiễn, trở thành tư tưởng chỉ đạo đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, trở thành phương châm hành động, chỉ dẫn quý báu cho sự rèn luyện về phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên trên mỗi chặng đường cách mạng.

  Tọa đàm “70 năm tác phẩm Cần, kiệm, liêm, chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn” không chỉ mang ý nghãi thiết thực kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm Cần, kiệm, liêm, chính mà quan trọng là để mỗi cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; kiên quyết chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn./.

                                                                   (Ảnh: TTXVN)

  Tác giả: Tin, ảnh: Minh Hằng & Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội