Tọa đàm khoa học: Tổng kết, đánh giá sự bổ sung, phát triển các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật từ sau Nghị quyết 48/NQ/TW

  16:05 12/08/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3191

  Chiều ngày 12/8/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học “Tổng kết, đánh giá sự bổ sung, phát triển các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật từ sau khi có Nghị quyết số 48/NQ/TW ngày 24-5-2019 của Bộ Chính trị đến nay”. PGS,TS Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật chủ trì tọa đàm.

                                                                      Các đại biểu tham dự tọa đàm

  Đánh giá sự bổ sung, phát triển các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật từ sau khi có Nghị quyết số 48/NQ/TW, PGS,TS Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật nhận định: Sau gần 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ/TW ngày 24-5-2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, đã khẳng định tính đúng đắn, kịp thời và tầm nhìn dài hạn của Đảng ta. Cho đến nay, hệ thống pháp luật của nước ta ngày càng hoàn thiện, cơ bản thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

  Tuy nhiên, việc triển khai một số nhiệm vụ trong Nghị quyết số 48/NQ/TW còn chậm, chưa đều, chưa cân đối giữa các lĩnh vực. Hệ thống pháp luật còn tồn tại bất cập, hạn chế, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật nói chung chưa cao. Một số nội dung được nêu trong Nghị quyết nhưng chưa được phát triển, bổ sung trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận của Đảng; một số nội dung của Nghị quyết đến nay không còn phù hợp.

  Do đó, tọa đàm được tổ chức nhằm làm rõ những nội dung quan điểm, chủ trường của Đảng về 6 định hướng xây dựng, hoàn thiện pháp luật đã được nêu trong Nghị quyết số 48 và sự bổ sung, phát triển các quan điểm đó trong các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng từ năm 2005 đến nay. Đánh giá những thành tựu, hạn chế trong quan điểm của Đảng về xây dựng, hoàn thiện pháp luật và đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện quan điểm của Đảng về xây dựng, hoàn thiện pháp luật trong giai đoạn 10 năm tiếp theo, tầm nhìn đến năm 2045.

  Để làm rõ những nội dung đã nêu, tham luận của các nhà khoa học được phân tách dựa trên 6 định hướng lớn: về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị; về bộ máy nhà nước; về quyền con người, quyền công dân; về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; về hội nhập quốc tế.

  Hội thảo “Tổng kết, đánh giá sự bổ sung, phát triển các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật từ sau khi có Nghị quyết số 48/NQ/TW ngày 24-5-2019 của Bộ Chính trị đến nay” do Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài Học viện cũng như giới luật nói chung./.

  Tác giả: Tin, ảnh: Đỗ Dung& Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội