“Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay”

  18:00 22/10/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3810

  Chiều ngày 21/10/2019, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay”. PGS,TS. Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật và PGS,TS. Trịnh Đức Thảo, nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các giảng viên, nghiên cứu viên, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

  Tham luận tại Hội thảo, các nhà khoa học thống nhất khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp, coi đó là nội dung quan trọng nhằm bảo đảm hoạt động của các cơ quan tư pháp theo đúng đường lối chính trị, kiên định đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đồng thời phát huy vị trí, vai trò của các cơ quan tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

  Hội thảo cũng tập trung nhận diện rõ phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hoạt động tư pháp trên các khía cạnh: lãnh đạo tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp; lãnh đạo công tác xây dựng thể chế tư pháp; lãnh đạo công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp... Trên cơ sở đó, các tham luận đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay.

  Các đại biểu dự hội thảo

  Kết luận Hội thảo, PGS.TS Trịnh Đức Thảo khẳng định ý nghĩa của việc tổ chức Hội thảo, đặc biệt trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; đồng thời đánh giá cao các ý kiến tham luận, thảo luận tại Hội thảo.

  Tác giả: Viện Nhà nước và Pháp luật

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội