Hội thảo khoa học “Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

  10:22 29/10/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2314

  Sáng ngày 29/10/2019, Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

  Đồng chí Nguyễn Mạnh Hải, Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học phát biểu đề dẫn hội thảo

  Trong lịch sử phát triển của nhân loại, thông tin, dữ liệu đã luôn chứng tỏ được vai trò ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Đến thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, thông tin, dữ liệu đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu, chiếm giữ vị trí số một và trở thành một trong những động lực chính tạo ra các giá trị cho xã hội.

  Thư viện là một lĩnh vực đã ứng dụng các công nghệ số từ rất sớm. Ngay từ năm 2004, khái niệm “thư viện không tường” đã được các nhà nghiên cứu sử dụng đối với các thư viện sử dụng công nghệ thông tin để cung ứng các sản phẩm và dịch vụ thư viện trên không gian ảo mà không phụ thuộc và các thư viện vật lý.

  Sự phát triển và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin hiện đại vào hoạt động thư viện đã làm thay đổi hình ảnh của các cơ quan thông tin - thư viện từ khâu tổ chức, quản lý đến hoạt động nghiệp vụ. Sự tác động này đã làm chuyển đổi căn bản phương thức truyền tin, thay đổi đáng kể trong cấu trúc hoạt động của thư viện truyền thống. Vai trò của cán bộ thư viện trong các cơ quan thông tin lúc này phải là các chuyên gia thông tin, có khả năng tìm kiếm, khai thác, phân tích, xử lý, đánh giá nguồn tài nguyên thông tin, liên kết tới các nguồn tin trong và ngoài nước để đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin cho người dùng tin.

  Trong tương lai, các xu hướng ảnh hưởng tới việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong các thư viện có thể nhận thấy như là quản lý dữ liệu nghiên cứu, nâng cao trải nghiệm người dùng, bạn đọc là nhà sáng tạo, tái cấu trúc không gian thư viện… Trong quá trình đó, sẽ có những sản phẩm và dịch vụ thư viện mất đi, đồng thời xuất hiện và thay thế bằng những sản phẩm và dịch vụ thư viện mới.

  Có thể thấy, để các thư viện làm tròn sứ mệnh truyền tải tri thức nhân loại, việc nhận diện rõ cơ hội, thách thức, xu hướng và yêu cầu đổi mới trong bối cảnh công nghiệp 4.0 là điều cần thiết.

  Hội thảo khoa học “Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” tập trung phân tích những tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến sản phẩm và dịch vụ thư viện, bao gồm cả thời cơ và thách thức; phân tích thực trạng sản phẩm trong hệ thống các cơ quan thông tin - thư viện ở nước ta hiện nay; phân tích định hướng và giải pháp phát triển các sản phẩm thông tin - thư viện cụ thể trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0.

  Tác giả: Đỗ Dung, Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội