Phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Tọa đàm "Cán bộ công đoàn học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh"

  07:58 19/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2088

  Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), sáng ngày 17/5/2020, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì tổ chức Tọa đàm khoa học “Cán bộ công đoàn học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh”. Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu phát biểu khai mạc Tọa đàm của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

  Bác Hồ thăm Nhà máy Dệt 8/3 _ Ảnh tư liệu

  Thưa các đồng chí!

  Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã xây dựng nền móng, sáng lập và rèn luyện tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ngay trong cuốn Đường kách mệnh, cuốn giáo trình huấn luyện cán bộ đầu tiên của Đảng ta, Người đã nói đến sứ mệnh quan trọng của tổ chức công hội: trước hết, là để công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; hai là, để nghiên cứu với nhau; ba là, để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ; bốn là, để giữ gìn quyền lợi cho công nhân; và năm là, để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới.[1] Vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định, công đoàn chính là khâu nối liền Đảng với đội ngũ công nhân, với hàng triệu quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng. Công đoàn có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng; làm cho công nhân hiểu rằng, không có sự lãnh đạo của Đảng thì không làm cách mạng thành công được[2]; liên lạc mật thiết giữa công nhân và người lao động với Chính phủ; bảo vệ, giữ gìn quyền lợi vật chất, tinh thần, sức khỏe và an toàn lao động cho công nhân; tổ chức, đoàn kết, giáo dục để công nhân hiểu lao động là vinh quang, tôn trọng kỷ luật lao động, nâng cao nhiệt tình, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa… Công đoàn là “trường học quản lý nhà nước, quản lý kinh tế và văn hóa của giai cấp công nhân”[3] và “trường học của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội”[4]. Người nêu rõ, ở nước ta, “lực lượng chủ chốt xây dựng chủ nghĩa xã hội là công nhân”[5] nên các tổ chức của công nhân phải được xây dựng một cách khoa học, vững mạnh; để có hệ thống tổ chức công đoàn vững mạnh, nhất định phải có đội ngũ cán bộ công đoàn tốt, bởi “cán bộ tốt, công nhân cũng tốt; cán bộ không tốt sẽ ảnh hưởng xấu đến công nhân”[6].

  Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức công đoàn và cán bộ công đoàn các cấp luôn cần quan tâm sâu sắc 5 vấn đề lớn thể hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người về công tác công đoàn và phong trào công nhân:

  Thứ nhất, để trở thành người tổ chức các hoạt động của công nhân và người lao động, cán bộ công đoàn không những phải “giỏi về chính trị mà còn phải thạo về kinh tế”; “phải thực sự lao động” và gần gũi công nhân, “cùng ăn, cùng ở, cùng lao động, cùng bàn bạc với công nhân”[7]. Có như thế mới có thể biết được công nhân muốn gì, nghĩ gì, lo gì?...Phải lắng nghe sáng kiến và lời phê bình của công nhân, phải thực sự dựa vào công nhân, đi đúng đường lối quần chúng, nắm vững chính sách của Đảng.[8]

  Thứ hai, giáo dục, tuyên truyền, hội họp phải nhẹ nhàng, có ích, nếu không chỉ làm cho công nhân mệt mỏi, có hại cho sản xuất. Việc “ra chỉ thị, nghị quyết đều phải vì lợi ích chung của quần chúng, tìm hiểu trình độ tiếp thu của quần chúng để biết kết quả thực tế mà uốn nắn sửa chữa. Bất cứ làm gì cũng đều phải chuẩn bị cho tốt, có kế hoạch làm cho thiết thực”[9]. Công đoàn sinh hoạt phải thường xuyên, thiết thực, hoạt bát và vui vẻ; thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, cần đi sát quần chúng, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, cần bớt giấy tờ, hội họp lu bù.[10]

  Thứ ba, cán bộ công đoàn phải tùy khả năng mà cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của công nhân, vì đời sống vật chất và văn hóa có khá thì làm việc mới tốt.[11] Quan tâm chăm nom đến chỗ ăn, ở, chỗ làm việc của công nhân, gia đình, con cái của anh chị em công nhân. Theo Người, “công nhân sản xuất tốt hay xấu, có đoàn kết hăng hái sản xuất hay không, đó là tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá công đoàn mạnh, cán bộ công đoàn tốt hay không”[12].

  Thứ tư, các cấp công đoàn cần hướng mạnh hoạt động về cơ sở; lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động; lấy chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ; lấy góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội làm mục tiêu hoạt động. Phải nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, để công đoàn thực sự là chỗ dựa gần gũi, vững chắc của công nhân, có sức hấp dẫn đối với người lao động.

  Thứ năm, Công đoàn là một bộ phận của hệ thống chính trị nên tổ chức, hoạt động của Công đoàn phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Công đoàn phải giúp công nhân vào Đảng; giúp bảo vệ, phê bình và phát triển Đảng. Đảng mạnh tức là dân mạnh, công nhân mạnh; dân mạnh, công nhân mạnh thì Đảng mạnh; dân mạnh, công nhân mạnh, Đảng mạnh thì chúng ta nhất định thắng lợi.[13]

  90 năm qua, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam, ánh sáng soi đường cho tổ chức công đoàn Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc ta. Công đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong mỗi thời kỳ; luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đồng hành với dân tộc và với Đảng.[14] Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, Công đoàn các cấp đã tích cực, chủ động sát cánh, đồng hành với người lao động, doanh nghiệp, với Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị phòng chống dịch covid 19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, qua đó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta giảm thiểu thiệt hại, bước đầu kiểm soát thành công đại dịch Covid 19 và chuyển sang khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống kinh tế-xã hội.

  Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, rất đáng tự hào song hiện nay công tác công đoàn và phong trào công nhân vẫn còn một số hạn chế, bất cập, trong đó có những hạn chế, bất cập đã kéo dài nhiều năm. Số lượng công nhân không ngừng tăng lên nhưng chất lượng không đều và còn hạn chế cả về trình độ chuyên môn, kỹ năng, tác phong lao động, ý thức kỷ luật, giác ngộ chính trị; gặp khó khăn trong đảm bảo thu nhập, an toàn lao động và điều kiện sống. Một bộ phận công nhân lao động chưa thật sự tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, thậm chí có biểu hiện sa sút về đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật lao động và vi phạm pháp luật nhà nước. Một bộ phận cán bộ công đoàn thiếu sâu sát, chưa nắm được tâm tư, nguyện vọng, trình độ, năng lực và bản lĩnh còn hạn chế trong việc đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động[15]...

  Qua gần 35 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang đối mặt với những khó khăn, thách thức rất phức tạp, trong đó có cả những vấn đề cố hữu như: việc làm, thu nhập, đời sống, an toàn lao động v.v. và cả những vấn đề mới nảy sinh như: quan hệ lao động và tổ chức, hoạt động của Công đoàn liên quan đến việc nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và trước tác động sâu sắc của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

  Thưa các đồng chí,

  Như chúng ta đã biết, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện qua các hoạt động, ứng xử một cách rất sinh động, tự nhiên phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người. Đó là: phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, hòa mình với cuộc sống cần lao, vĩ đại mà không cao xa; thanh cao mà vô cùng giản dị, hết mực thương yêu đồng chí, đồng bào; phong cách nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; diễn đạt, nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống, sinh hoạt thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương, hết lòng, hết sức chăm lo cho sự nghiệp cách mạng, v.v.[16] Công nhân và phong trào công nhân đã học và làm theo; đã có những phẩm chất này. Chúng ta cần tiếp tục lan toả các phẩm chất này sâu rộng trong cán bộ công đoàn, đội ngũ công nhân và người lao động để xứng đáng với sự yêu thương, chăm sóc và đặc biệt quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

  Tại buổi Tọa đàm hôm nay, tôi xin gợi mở một số vấn đề để các đồng chí nghiên cứu, thảo luận thêm và suy nghĩ cách thức học, làm theo phong cách của Bác trong hoạt động của mình.

  Một là, tiếp tục cụ thể hóa các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động. Lựa chọn nội dung thật cụ thể, thiết thực để triển khai sâu rộng trong các cấp công đoàn, nhất là đối với đội ngũ cán bộ công đoàn.

  Hai là, từ những mô hình, kinh nghiệm thực tiễn của các tổ chức công đoàn, các cá nhân lan tỏa nội dung học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ công đoàn; để tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục thấm sâu từ suy nghĩ (phong cách tư duy) đến lời nói, chữ viết (phong cách diễn đạt) và tổ chức thực hiện (phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt) của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động.

  Ba là, đặc biệt thấm nhuần di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc” để quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp; lựa chọn cán bộ công đoàn là những người phải trưởng thành từ phong trào công nhân, viên chức, người lao động, từ cấp ủy và các tổ chức đoàn thể; hiểu người lao động, trăn trở vì người lao động, đi sâu, đi sát với cơ sở và uy tín với doanh nghiệp.

  Bốn là, Công đoàn phải thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động công đoàn bám sát thực tiễn cơ sở, xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của công nhân lao động. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, hướng trọng tâm về cơ sở, nhất là các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tiếp tục phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo người lao động đóng góp trí lực, sức lực của mình cho sự phát triển của ngành, địa phương và đất nước.

  Thưa các đồng chí!

  Tổ chức Công đoàn Việt Nam có sứ mệnh rất cao cả trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Tọa đàm hôm nay là một cơ hội rất tốt để chúng ta nhìn lại quá trình hoạt động vừa qua, tiếp tục nỗ lực phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn, xứng đáng là một tổ chức cách mạng tin cậy được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

  Trân trọng cảm ơn!

      GS,TS Nguyễn Xuân Thắng

                     Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

                 Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương


  [1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.330

  [2] Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 477.

  [3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 420.

  [4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 539.

  [5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 679.

  [6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 538.

  [7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 634.

  [8] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 128.

  [9] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 684.

  [10] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 434.

  [11] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 119.

  [12] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 120.

  [13] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 117.

  [14] Xem thêm Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII ngày 25-9-2018.

  [15] Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII ngày 25-9-2018.

  [16] Thấm nhuần sâu sắc và thực hiện thật tốt những di huấn của chủ tịch Hồ Chí Minh, Phát biểu của đồng chí Trần Quốc Vượng tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, Báo Nhân dân số ngày 9-5-2020

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội