NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  • Hướng dẫn về việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học năm 2007

    Theo chủ trương của Giám đốc Học viện, việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học năm 2007 của các đơn vị trực thuộc Giám đốc và của toàn hệ thống Học viện có một số đổi mới. Đề nghị các đơn vị chú ý những vấn đề sau đây khi xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học năm 2007.

  • Một số hoạt động chính trong công tác nghiên cứu khoa học trong tháng 4/2006

    Ngày 13-4-2006, thực hiện ý kết luận của Giám đốc Học viện tại phiên họp lần thứ 10 của Thường trực Hội đồng khoa học Học viện, Vụ Quản lý khoa học tổ chức hội nghị: Phổ biến kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược hoạt động khoa học giai đoạn I (2005-2007) và Sơ kết Hội nghị thông báo kết quả nghiên cứu khoa học năm 2005 của các đơn vị. Tham dự Hội nghị có TS Nguyễn Văn Sáu - Phó Giám đốc Học viện, Thường trực Hội đồng khoa học Học viện,  đại diện lãnh đạo các đơn vị ở Trung tâm Học viện,  đại diện lãnh đạo các Học viện Chính trị khu vực I, II, III, Học viện Báo chí và Tuyên truyền  cùng  các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng Quản lý khoa học, lãnh đạo và chuyên viên Vụ Quản lý khoa học.

  • Một số hoạt chính của công tác nghiên cứu khoa học cuối tháng 4/2006

    Sau khi có hướng dẫn có 04/ HD-HVCTQG ngày 7-3-2005 của Giám đốc Học viện về việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học năm 2007, các đơn vị trong hệ thống Học viện đã tích cực và chủ động trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học của đơn vị mình. Đến ngày 25 tháng 4 năm 2005, Vụ Quản lý khoa học đã nhận được bản kế hoạch hoạt động khoa học của các Học viện Chính trị khu vực và 25 đơn vị ở trung tâm Học viện (trong đó tất cả các Viện nghiên cứu đều đã nộp). Hầu hết các bản Kế hoạch của các đơn vị đều đã bám sát các nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch của Giám đốc Học viện.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội