NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Họp Thường trực Hội đồng khoa học Học viện

  Tại cuộc họp, các thành viên của Thường trực khoa học đã thảo luận các nội dung công việc chuẩn bị cho cuộc họp kết thúc toàn thể Hội đồng khoa học Học viện nhiệm kỳ 2003-2007 (dự kiến vào tháng 6-2007) và dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2003-2007, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2007-2011.

 • Thông báo số 115/TB-HVCTQG về việc thành lập Hội đồng khoa học nhiệm kỳ mới của các đơn vị khoa học

       Các Hội đồng khoa học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2003 - 2007 đã gần hết nhiệm kỳ. Để chuẩn bị tốt cho hoạt động của các Hội đồng khoa học nhiệm kỳ mới, Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 1229/QĐ-HVCTQG ngày 2-5-2007 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Hội đồng khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.      Yêu cầu các Học viện trực thuộc, các Viện, Vụ Hợp tác quốc tế, Tạp chí Lý luận chính trị cần tiến hành một số công việc cụ thể:

 • Họat động nghiên cứu khoa học của Học viện đầu tháng 4/2007

  * Nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp bộ * Hội đồng Chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình tổ chức Hội nghị triển khai đánh giá tình hình hoạt động Quý I năm 2007 và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ biên soạn chương trình giáo trình thời gian tới.

 • Công tác nghiên cứu khoa học của Học viện cuối tháng 3/2007

  * Nghiệm thu 07 đề tài nghiên cứu khoa học * Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề  “Sự biến đổi các giá trị văn hoá trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta”, "Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học”

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội