NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  • Thông báo số 298/TB-HVCT-HCQG về phiên họp lần thứ ba của Hội đồng khoa học Học viện

    Ngày 30-9-2008, Hội đồng khoa học Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã tiến hành phiên họp lần thứ ba (nhiệm kỳ 2008-2012) với các nội dung: - Đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng khoa học Học viện từ phiên họp lần thứ hai đến nay (từ tháng 5 - 9/2008) và một số nhiệm vụ của 4 tháng cuối năm 2008. - Thảo luận, góp ý nội dung chuyên đề: Cơ cấu, vị trí, xu hướng vận động của các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do PGS, TS Ngô Quang Minh, Viện trưởng Viện Kinh tế, Trưởng ban Kinh tế của Hội đồng khoa học chủ trì soạn thảo.  

  • Hội thảo khoa học “C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh bàn về giáo dục”

    Thực hiện Quyết định số 1116/QĐ – HVCT – HCQG của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc giao nhiệm vụ cho Lớp Cán bộ trẻ tổ chức hội thảo khoa học cấp cơ sở năm 2008, ngày 26 tháng 9 năm 2008, Lớp Cán bộ trẻ đã tổ chức Hội thảo khoa học “C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh bàn về giáo dục”.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội