NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 5-2006

  Ngày 4-5-2005, Viện Kinh điển Mác – Lênin tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 188 năm ngày sinh của C. Mác (5/5/1818 – 5/5/2006) với chủ đề: “Tư tưởng của C. Mác về vai trò của chính trị đối với phát triển kinh tế”. Dự hội thảo có các nhà khoa học trong và ngoài Học viện cùng cán bộ nghiên cứu giảng dạy của Viện Kinh điển Mác – Lênin. PGS,TSKH Trần Nguyễn Tuyên -Viện trưởng - chủ trì Hội thảo.

 • Hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện cuối tháng 12/2006

  Nhiệm vụ của Hội đồng khoa học trong năm 2007cần chú trọng và hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm như: * Tư vấn giúp Giám đốc để hoàn thành việc nghiên cứu 10 đề tài thuộc Công trình cấp bộ trọng điểm (2005-2007); *  Tư vấn giúp Giám đốc để hoàn thành nghiệm thu bước 2 của 10 khung chương trình các hệ đào tạo của Học viện; tư vấn tổ chức triển khai Hội nghị thông báo kết quả nghiên cứu khoa học năm 2007 của các đơn vị; * Tư vấn sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của các Hội đồng khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tư vấn về triển khai tình hình phân cấp quản lý hoạt động khoa học; * Tư vấn tổng kết hoạt động của Hội đồng khoa học Học viện nhiệ

 • Hội nghị tổng kết công tác hoạt động khoa học năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007

  Ngày 12-12-2006, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007. Tham dự Hội nghị có GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Học viện; Thường trực Hội đồng khoa học; đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện; đại diện Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên; cán bộ, chuyên viên Vụ Quản lý khoa học, Ban Khoa học các Học viện trực thuộc; về phía khách mời có các đồng chí chuyên viên Vụ Quản lý khoa học xã hội và tự nhiên; Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ.

 • Hoạt động nghiên cứu khoa học cuối tháng 11/2006

  *Tổ chức Hội nghị để thảo luận về nội dung của khung chương trình cao cấp lý luận chính trị cho các đối tượng được đào tạo ở các Học viện Chính trị khu vực theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày  30 -7-2005 và Quyết định số 149/QĐ-TW ngày 02-8-2005 của Bộ Chính trị do GS,TS Chu Văn Cấp làm chủ nhiệm. *Tổ chức hội thảo với chủ đề: “ Vận dụng tư tưởng của Ph. Ăngghen về giai cấp công nhân trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay”.

 • Hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện đầu tháng 11 năm 2006

  * Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học * Tổ chức Hội thảo với chủ đề: Lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào. * Tổ chức kiểm tra hoạt động từng đề tài thuộc Chương trình thứ hai: Sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc Công trình cấp bộ trọng điểm: “Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam”

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội