NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  • Chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng khoa học

    Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng khoa học Học viện được xác định trong Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng khoa học thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh ban hành ngày 08-01-2008, Chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng khoa học Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh bao gồm những nội dung:

  • Mẫu văn bản nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

    Vụ Quản lý khoa học gửi một số mẫu văn bản để các đơn vị thống nhất thực hiện trong nghiệm thu đề tài cấp cơ sở. * Mẫu biên bản cuộc họp hội đồng nghiệm thu * Mẫu biên bản kiểm phiếu * Mẫu phiếu đánh giá

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội