NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Báo cáo số 07/BC-HVCTQG về tình hình hoạt động của Hội đồng khoa học năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2007

  *Phương hướng hoạt động của Hội đồng khoa học năm 2007: - Hoạt động tư vấn của Hội đồng theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện. Nâng cao tính chủ động, tích cực hoạt động hơn nữa nhằm đẩy mạnh hoạt động khoa học của Học viện. - Tiếp tục tư vấn để giúp Giám đốc Học viện hoàn thiện tổ chức bộ máy hoạt động khoa học, đổi mới và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học để xứng đáng vị thế của Học viện là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu về khoa học chính trị.

 • Hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện cuối tháng 1/2006

  * Nghiệm thu 06 đề tài; * Hội đồng Chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình của Học viện đã họp góp ý (lần thứ hai) cho khung chương trình cao cấp lý luận chính trị dành cho đối tượng được đào tạo ở Học viện Chính trị khu vực do GS,TS Chu Văn Cấp làm Chủ nhiệm; * Thừa uỷ quyền của Giám đốc Học viện, Vụ Quản lý khoa học đã tổ chức Lễ giao quyết định triển khai các nhiệm vụ khoa học của các Viện năm 2007.

 • Hoạt động nghiên cứu khoa học đầu tháng 1/2007

  *Ngày 12- 01-2007,  nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ năm 2005 *Ngày 12- 01-2007, Hội đồng Chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình của Học viện tổ chức họp bàn về thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình của Học viện năm 2007 *Ngày 14- 01-2007, Hội đồng Chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình của Học viện tổ chức họp góp ý (lần thứ ba) cho khung chương trình đào tạo cán bộ, lãnh đạo quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (hệ trung cấp lý luận) do TS Trần Ngọc Uẩn làm Chủ nhiệm.

 • Báo cáo về tình hình triển khai nghiên cứu, biên soạn chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2006

  …Mục tiêu chung của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là trang bị cho người học những tri thức khoa học có tính cơ bản và hệ thống, đồng thời có tính hiện đại, tính thực tiễn và bảo đảm tính kỹ năng, nghiệp vụ, phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng đào tạo, bồi dưỡng; phải bám sát mục tiêu đào tạo các hệ và nhìn chung được thể hiện ở 5 khối kiến thức cơ bản:Khối kiến thức những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;Khối kiến thức về quan điểm, đường lối của Đảng trên một số lĩnh vực chủ yếu;Khối kiến thức về những vấn đề của thế giới hiện đại;Khối kiến thức về tư duy chiến lược; kỹ năng lãnh đạo, quản lý;Khối kiến thức về tu dưỡng đạo đức cách mạng, rèn luyện tính đảng..

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội