NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  • Hoạt động nghiên cứu khoa học cuối tháng 11/2006

    *Tổ chức Hội nghị để thảo luận về nội dung của khung chương trình cao cấp lý luận chính trị cho các đối tượng được đào tạo ở các Học viện Chính trị khu vực theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày  30 -7-2005 và Quyết định số 149/QĐ-TW ngày 02-8-2005 của Bộ Chính trị do GS,TS Chu Văn Cấp làm chủ nhiệm. *Tổ chức hội thảo với chủ đề: “ Vận dụng tư tưởng của Ph. Ăngghen về giai cấp công nhân trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay”.

  • Hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện đầu tháng 11 năm 2006

    * Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học * Tổ chức Hội thảo với chủ đề: Lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào. * Tổ chức kiểm tra hoạt động từng đề tài thuộc Chương trình thứ hai: Sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc Công trình cấp bộ trọng điểm: “Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam”

  • Hoạt động nghiên cứu khoa học cuối tháng 6/2006

    Ngày 26-6-2006, Giám đốc Học viện đã ra Quyết định sô 1212/QĐ-HVCTQG về triển khai  đề tài khoa học cấp bộ tổng kết thực tiễn 2006-2007: "Thực trạng của đội ngũ công nhân thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ này trong giai đoạn hiện nay". Ban Chủ nhiệm đề tài gồm: - PGS,TS Nguyễn Đăng Thành, Chủ nhiệm, - GS,TS Trần Phúc Thăng, Phó Chủ nhiệm, - PGS,TS Phan Thanh Khôi, Phó Chủ nhiệm,

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội