NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  • Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2020), ngày 27/11/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Di sản tư tưởng Ph.Ăngghen: Giá trị và sức sống thời đại". Xin trân trọng giới thiệu phát biểu đề dẫn tại Hội thảo của đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG, Bí thư Trung ương Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

  • Hội thảo khoa học “Di sản tư tưởng Ph.Ăngghen: Giá trị và sức sống thời đại”

    Sáng ngày 27/11/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Di sản tư tưởng Ph.Ăngghen: Giá trị và sức sống thời đại”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

  • Khát vọng phát triển đất nước và đổi mới sáng tạo - Điểm nhấn của Đại hội lần thứ XIII của Đảng

    Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tạo bước chuyển căn bản nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo… Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; hoàn thiện và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới”(1).

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội