NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  • Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ

    Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phụ nữ và công tác phụ nữ. Có thể khái quát những nội dung cốt lõi nhất trong tư tưởng của Người đó là tư tưởng giải phóng phụ nữ, bình đẳng nam nữ và tạo điều kiện cho phụ nữ được tham gia chính trị và công tác đoàn thể.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội