NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  • Nhà ngoại giao xuất sắc Nguyễn Duy Trinh với cách mạng Việt Nam

    Đó là nội dung chính của cuộc hội thảo khoa học về chí sỹ cách mạng, nhà ngoại giao xuất sắc Nguyễn Duy Trinh, được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An và Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức vào chiều 28/10 tại Thành phố Vinh tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội