Hội thảo khoa học "Quốc tế Cộng sản - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại"

  03:35 06/03/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1089

  Thiết thực kỷ niệm 100 năm thành lập Quốc tế Cộng sản (1919-2019), ngày 05/3/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học “Quốc tế Cộng sản – Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”. PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện dự, chủ trì và chỉ đạo Hội thảo; cùng chủ trì có PGS,TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; PGS,TS Hồ Trọng Hoài, Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học. Dự hội thảo có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

                       PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội thảo

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện nêu rõ, cách đây 100 năm, vào đầu tháng 3 năm 1919, Quốc tế Cộng sản (hay còn gọi là Quốc tế III) được thành lập. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, có tác động sâu sắc, nhiều mặt đối với lịch sử thế giới hiện đại, lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và đối với cách mạng Việt Nam. 100 năm đã trôi qua, các giá trị đích thực của Quốc tế Cộng sản vẫn hiện hữu, lan tỏa trong hoạt động của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh vì một thế giới tốt đẹp hơn, PGS,TS Lê Quốc Lý nhấn mạnh.

  Với gần 40 tham luận, Hội thảo đề cập đến nhiều vấn đề lịch sử và thực tiễn: Việc thành lập Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong lịch sử thế giới hiện đại, đã ghi một mốc son chói lọi trong lịch sử phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế III ra đời đánh dấu thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin đối với chủ nghĩa cơ hội, xét lại; góp phần đẩy nhanh sự hình thành các Đảng Cộng sản ở nhiều nước; là trung tâm đoàn kết các đảng cách mạng chân chính trên thế giới; là quốc tế của hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển.

                                                                         Toàn cảnh Hội thảo

  Quốc tế III – tổ chức quốc tế của giai cấp vô sản – được thành lập ngày 2 tháng 3 năm 1919 tại Matxcơva (Liên Xô), kế tục sự nghiệp của Quốc tế  I (1864-1872) và những thành quả hoạt động cách mạng của Quốc tế II  trong giai đoạn Ph.Ăng-ghen giữ vai trò lãnh đạo (1889-1895). Nét đặc trưng nhất của Quốc tế III  là  gắn với sự ra đời của CNXH, mở đầu là Liên bang cộng hòa XHCN Xôviết (Liên Xô), đã khẳng định sự đúng đắn của V.I.Lênin và Đảng Cộng sản Nga, kiên định thực hiện khẩu hiệu nói trên  trong vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác, chống chủ nghĩa cơ hội các màu sắc, chống trào lưu xã hội - dân chủ.

  Trong suốt quá trình tồn tại, Quốc tế Cộng sản đã tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của Quốc tế I và Quốc tế II; khẳng định nhiệm vụ hàng đầu của sự đoàn kết, thống nhất phong trào cộng sản, công nhân quốc tế là đấu tranh lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, thiết lập chuyên chính vô sản, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong tác phẩm Quốc tế thứ ba và địa vị lịch sứ của nó viết vào tháng 4-1919, Lênin khẳng định đặc trưng, sứ mệnh của Quốc tế Cộng sản là “thi hành, áp dụng những giáo huấn của chủ nghĩa Mác và thực hiện lý tưởng cổ truyền của CNXH và của phong trào công nhân”; “Ý nghĩa lịch sử toàn thế giới của Quốc tế III là ở chỗ nó đã bắt đầu đem thực hiện khẩu hiệu vĩ đại nhất của Mác, khẩu hiệu tổng kết bước tiến trong một thế kỷ của chủ nghĩa xã hội và của phong trào công nhân, khẩu hiệu biểu hiện thành khái niệm: chuyên chính của giai cấp vô sản”.

  Là trung tâm đoàn kết các đảng cách mạng chân chính trên thế giới, Quốc tế III có công lao to lớn trong đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng trên toàn thế giới, ủng hộ cuộc đấu tranh của các dân tộc thuộc đại.  Trong Cương lĩnh, Quốc tế III khẳng định “quốc tế của giai cấp vô sản sẽ ủng hộ nhân dân bị áp bức ở các thuộc địa trong cuộc đấu tranh của họ chống chủ nghĩa đế quốc, để làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống đế quốc chủ nghĩa thế giới”. Nhờ đó, từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cục diện thế giới đã có sự thay đổi sâu sắc bởi sự hình thành 3 dòng thác cách mạng. Các dòng thác cách mạng đó không chỉ tấn công vào dinh lũy của chủ nghĩa đế quốc, làm sụp đổ hệ thống các nước thuộc địa mà còn bảo vệ hòa bình, bảo vệ các giá trị dân sinh, dân chủ, thúc đẩy tiến bộ xã hội; chứng minh tính ưu việt của chế độ XHCN và xu thế thế phát triển của nhân loại là CNXH.

  Với Việt Nam, các tham luận tại Hội thảo đều khẳng định: Quốc tế Cộng sản có vai trò to lớn đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và phong trào cách mạng Việt Nam. Quốc tế Cộng sản luôn theo sát, giúp đỡ kịp thời và chỉ đạo cụ thể đối với Đảng và cách mạng Việt Nam để cách mạng Việt Nam thực sự là một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Nhờ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Trong gần 90 năm qua, nhờ vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, vận dụng sáng tạo đường lối chung của Quốc tế Cộng sản, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mang lại độc lập cho dân tộc, ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân và vững bước trên con đường xây dựng XHCN.

  Trong suốt 24 năm tồn tại, Quốc tế Cộng sản đã để lại những bài học và giá trị không thể phai mờ, trong đó đáng chú ý là bài học về việc giải quyết quan hệ giai cấp và dân tộc; về trách nhiệm dân tộc và nghĩa vụ quốc tế; về đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; bài học xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; bài học về độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, v.v…

  Cùng với nhiều tham luận và ý kiến trao đổi, Hội thảo “Quốc tế Cộng sản – Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại” đã đưa ra những nhận định khách quan, toàn diện về bối cảnh ra đời, giá trị, ý nghĩa, vai trò của Quốc tế Cộng sản đối với phong trào cộng sản quốc tế nói chung, Việt Nam nói riêng; phân tích những vấn đề đặt ra với cách mạng thế giới và Việt Nam; từ đó gợi mở những định hướng chính để tiếp tục phát huy giá trị của Quốc tế Cộng sản trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta.

  Hội thảo kết thúc sáng cùng ngày./.

  Một số hình ảnh tại Hội thảo:

                                                          Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

                                                     Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

                                                           Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

  Tác giả: Tin: Bùi Thanh; ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội