Hội thảo khoa học "Xây dựng mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị ở Việt Nam phù hợp với điều kiện mới - lý luận và thực tiễn"

  10:43 14/05/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1166

  Sáng 14/5, Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học quốc gia KX.04.31/16-20 chủ trì tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị ở Việt Nam phù hợp với điều kiện mới- lý luận và thực tiễn”. Các đồng chí: PGS,TS Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng và PGS,TS Nguyễn Văn Giang, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

                                     Các chuyên gia, nhà khoa học tham dự Hội thảo

  Báo cáo đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng khẳng định: kể từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác tổ chức và xây dựng các tổ chức cách mạng. Thực tiễn đã chứng minh, nhờ có được những mô hình tổ chức phù hợp ở từng giai đoạn cách mạng mà Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng giành những thắng lợi to lớn trong công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trong hơn ba mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết, chủ trương về xây dựng, đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nhờ đó, hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được kiện toàn, đổi mới, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Tuy nhiên, việc đổi mới tổ chức của hệ thống chính trị còn chậm, chưa đồng bộ với đổi mới kinh tế, nhất là đổi mới về tổ chức, thể chế, cơ chế, chính sách. Hiện trạng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị nước ta đang đặt ra những vấn đề lớn cần được nghiên cứu, giải quyết.

                                              Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

  Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tham góp, kiến nghị nhiều vấn đề, qua đó góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận về xây dựng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam; nghiên cứu các mô hình tổ chức hệ thống chính trị của các nước trên thế giới và tham chiếu cho Việt Nam. Phân tích làm rõ thêm những thành tựu, hạn chế và bất cập cần đổi mới mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, chỉ ra nguyên nhân vì sao nhiều vấn đề hạn chế, bất cập đã được nhận diện, nhiều giải pháp đã được đề ra để đổi mới tổ chức hệ thống chính trị nhưng chậm thực hiện hay thực hiện không đạt kết quả. Trên cơ sở đó, các ý kiến cũng chỉ ra những tác động, yêu cầu và phác thảo những tiêu chí đánh giá xây dựng mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị ở Việt Nam trong điều kiện mới làm cơ sở để đổi mới, kiện toàn mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị Việt Nam.

  Hội thảo kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tác giả: Tin: BBT; ảnh: Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội