Hội thảo khoa học “Những nhân tố xã hội chủ nghĩa trong thế giới đương đại”

  15:27 18/11/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2616

  Chào mừng 55 năm thành lập Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học (1964-2019), sáng ngày 18/11/2019, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Những nhân tố xã hội chủ nghĩa trong thế giới đương đại”.

  Chủ trì Hội thảo có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Hồ Trọng Hoài, Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc phát biểu đề dẫn Hội thảo

  Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, đã có những đánh giá, nhìn nhận khác nhau, thậm chí đối lập nhau về tương lai, triển vọng của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Bên cạnh những phân tích, đánh giá đa chiều, khách quan, biện chứng, đã có không ít đánh giá phiến diện, lệch lạc. Trong đó, có không ít người hoài nghi về triển vọng của chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI, thậm chí cho rằng, chủ nghĩa xã hội hiện thực đang dần biến thành chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản đã “nhân đạo hóa”, đã biến thành “chủ nghĩa tư bản mới”, “chủ nghĩa tư bản nhân dân”, do đó, chủ nghĩa tư bản là vĩnh viễn không thể thay thế...

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc khẳng định, những nhận thức, đánh giá như vậy đang được lưu hành, phát tán bằng nhiều hình thức, nhất là trên mạng xã hội nên đã có những ảnh hưởng, tác động xấu đến đời sống xã hội của nước ta. Trước tình hình đó, với chức năng và trọng trách nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học này nhằm xác định những luận cứ lý luận và thực tiễn để chỉ ra những nhân tố XHCN trong thế giới đương đại; khẳng định, quá độ lên chủ nghĩa xã hội vẫn là xu thế khách quan của thời đại và, qua đó góp phần củng cố niềm tin khoa học, kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta.

  Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

  Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

  Các tham luận và trao đổi tại Hội thảo đã khẳng định: i) những nghiên cứu về nhân tố xã hội chủ nghĩa và triển vọng của chủ nghĩa xã hội cần đứng vững trên lập trường duy vật biện chứng về lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin. ii) trái với những dự đoán của các chuyên gia tư sản và những mong muốn của các thế lực thù địch về sự thất bại, cáo chung của chủ nghĩa xã hội hiện thực sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, 30 năm qua chủ nghĩa xã hội hiện thực vẫn tiếp tục cải cách, đổi mới và đạt nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. iii) sự vận động, phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại tiếp tục tạo ra các điều kiện, nhân tố xã hội chủ nghĩa và gợi mở các giải pháp thúc đẩy triển vọng của chủ nghĩa xã hội trong tương lai. iv) những nhân tố xã hội chủ nghĩa dưới các hình thức do thế giới đương đại tạo ra là cơ sở, điểm tựa quan trọng cả về vật chất và tinh thần để Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa.

  Tại Hội thảo, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, khách quan, khoa học, các nhà khoa học đã tập trung làm rõ phương pháp luận để nhận thức và đánh giá về chủ nghĩa tư bản, về nhân tố xã hội chủ nghĩa và triển vọng của chủ nghĩa xã hội trong thế giới đương đại; biểu hiện, xu hướng vận động, phát triển của các nhân tố xã hội chủ nghĩa trong thế giới đương đại; ảnh hưởng, tác động của nhân tố xã hội chủ nghĩa trong thế giới đương đại đối với công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; và gợi mở, đề xuất ý tưởng, luận cứ để đưa ra các dự báo phục vụ việc xây dựng các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, cũng như những giải pháp, định hướng để tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa tư bản hiện đại, các nhân tố xã hội chủ nghĩa và triển vọng của chủ nghĩa xã hội trong thế giới đương đại.

  Tác giả: Minh Hằng & Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội