Hội thảo “Xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0”

  15:59 19/11/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3518

  Chiều ngày 18/11/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0”.

  Chủ trì Hội thảo có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; PGS,TS Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc phát biểu đề dẫn Hội thảo

  Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa và việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam hiện nay, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc yêu cầu các đại biểu tham dự Hội thảo sẽ tập trung thảo luận và làm rõ những nội dung chủ yếu sau: i) những cơ sở hình thành, quy luật vận động, phát triển những giá trị bền vững, tinh hoa của văn hóa, con người Việt Nam; ii) khẳng định những giá trị, tinh hoa trong hệ giá trị của con người Việt Nam; iii) phân tích, đánh giá, dự báo những tác động tích cực, tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 đến con người Việt Nam và hệ giá trị văn hóa hiện nay; iv) đề xuất các phương hướng, giải pháp để thích ứng với bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 để tạo lập một nền tảng tinh thần tiến bộ và lành mạnh của văn hóa và con người Việt Nam.

  PGS,TS Lê Quốc Lý phát biểu tham luận tại Hội thảo

  Tham luận tại Hội thảo với chủ đề “Giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”, PGS,TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định mối quan hệ gắn bó chặt chẽ và tác động, ảnh hưởng lẫn nhau giữa kinh tế và văn hóa. Theo đó, phát triển kinh tế và phát triển văn hóa là hai mặt thống nhất cần phải đạt được để đảm bảo quá trình phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc. Phát triển kinh tế làm tiền đề và kích thích phát triển văn hóa và đến lượt phát triển văn hóa tạo ra những sân chơi và giá trị để kinh tế tiếp tục phát triển. Theo PGS,TS Lê Quốc Lý, mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế là mối quan hệ cơ bản trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. Đây là mối quan hệ biện chứng và đóng vai trò quan trọng trong duy trì sự ổn định kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... của mỗi quốc gia.

  Toàn cảnh Hội thảo

  Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng, các ý kiến tham luận tại Hội thảo đều khẳng định ý nghĩa và tính cấp thiết, cũng như đưa ra những thực trang và giải pháp góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay./.

  Tác giả: Minh Hằng & Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội