Hội thảo khoa học “Tôn giáo với các vấn đề về quyền con người”

  19:32 26/11/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4748

  Sáng ngày 26/11/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Tôn giáo với các vấn đề về quyền con người”.

  Chủ trì Hội thảo có: PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Đỗ Lan Hiền, Viện trưởng Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Hoàng Thị Lan, Phó Viện trưởng Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc phát biểu đề dẫn Hội thảo

  Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định tôn giáo với các vấn đề về quyền con người là chủ đề phức tạp và nhạy cảm. Vì vậy, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc mong muốn các đại biểu tham dự Hội thảo sẽ tập trung trao đổi, thảo luận và làm rõ những nội dung chủ yếu sau: i) Lý luận chung về quyền con người, quyền tự do tôn giáo và mối quan hệ giữa quyền con người và quyền tự do tôn giáo; ii) Quan điển của các tôn giáo về quyền con người trong tương quan quyền và giới hạn quyền mà chính sách pháp luật quy định; iii) Đánh giá về quyền con người và quyền tự do tôn gáo ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

  GS,TS Đỗ Quang Hưng, Đại học Quốc gia Hà Nội trao đổi tham luận tại Hội thảo

  Với luận đề “Hơn cả thuốc phiện, chủ nghĩa Mác nói gì về tự do tôn giáo”, GS,TS Đỗ Quang Hưng, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh, không như nhiều quan điểm cho rằng, tâm thức tôn giáo của C.Mác đã chết vì ông một người mácxít vô thần. Trên thực tế, qua khảo cứu những nghiên cứu của C.Mác, nhất là trong luận án tiến sĩ của ông, C.Mác đã viết “con người nói cho cùng vẫn cần tôn giáo” và “người mácxít phản đối mọi tư tưởng chống tôn giáo”. Đồng thời, GS,TS Đỗ Quang Hưng cũng trình bày 3 luận điểm chính của V.I.Lênin năm 1905 về quyền tự do tôn giáo và qua đó khẳng định, những chỉ dẫn đầu tiên của chủ nghĩa Mác đã cho thấy, không có mâu thuẫn giữa chủ nghĩa vô thần của những người mácxít với tự do tôn giáo; chính những người mácxít cũng đã dự báo và tôn trọng tự do tôn giáo.  

  Toàn cảnh Hội thảo

  Tại Hội thảo, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện cũng đã chỉ rõ quyền con người thể hiện trong giáo thuyết các tôn giáo, nêu bật việc hiện thực hóa quyền con người trong đời sống tôn giáo và đời sống xã hội của các tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay; đồng thời bước đầu đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp nhằm phát huy giá trị quyền con người của các tôn giáo trong đời sống tôn giáo và đời sống xã hội trên cơ sở tuân thủ pháp luật và giáo luật. Các tham luận cũng chỉ rõ những luận điểm đổi mới nhận thức về tôn giáo thể hiện trong nhiều văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam gần đây, đặc biệt là Nghị quyết số 24/NQ-TW Về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới (năm 2003) và Chỉ thị số 18/CT-TW Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới (năm 2018), góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

  Tác giả: Minh Hằng & Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội