Hội thảo khoa học “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và thực hiện sứ mệnh lịch sử hiện nay”

  08:32 30/12/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2590

  Sáng ngày 28/12/2019, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm đề tài KX.02.08/16-20 tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và thực hiện sứ mệnh lịch sử hiện nay”.

  PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện, chủ trì Hội thảo

  Hội thảo thuộc Đề tài khoa học cấp nhà nước “Nghiên cứu tổng kết lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong lịch sử và thời đại ngày nay; đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới” thuộc Chương trình “Nghiên cứu tổng kết, đề xuất bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin – cấu phần quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới” do PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện làm chủ nhiệm. 

  Tham dự Hội thảo, có các nhà khoa học thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền  và một số Viện chuyên ngành thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

  Dưới sự chủ trì của PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các nhà khoa học tham dự Hội thảo đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ 3 nội dung chính: i) giải quyết quan hệ giai cấp và dân tộc trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của Việt Nam hiện nay, ii) Đảng Cộng sản cầm quyền với vấn đề giữ vững tính chất giai cấp công nhân của Đảng – kinh nghiệm lịch sử và những tình huống đặt ra với Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, iii) Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và giai cấp công nhân xung quanh vấn đề “lãnh đạo dân tộc theo định hướng XHCN” hiện nay.

  Kết luận tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo đã trân trọng cảm ơn sự tham gia đóng góp ý kiến của các nhà khoa học; đồng thời khẳng định giá trị to lớn của sự bổ sung, phát triển, vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa mác – Lênin về sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay.

  Trên cơ sở ý kiến của các nhà khoa học, Ban Chủ nhiệm sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chắt lọc để phục vụ cho nghiên cứu của đề tài./.

  Tác giả: Tin: Đỗ Huy Phú; ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội