Hội thảo khoa học “Bổ sung, phát triển và vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới”

  17:01 15/01/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1562

  Trong khuôn khổ đề tài khoa học “Nghiên cứu tổng kết lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới” mã số KX.02.11/16-20”, chiều ngày 15/1/2020, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bổ sung, phát triển và vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới”.

  PGS,TS Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo. Dự và phát biểu tại Hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội; các nhà khoa học đến từ các đơn vị trong Học viện như Viện Triết học, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Viện Xây dựng Đảng, Viện Quan hệ quốc tế, Viện Nghiên cứu quyền con người; cùng toàn thể cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của Viện Nhà nước và Pháp luật

  PGS,TS Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo

  Tham luận tại Hội thảo, các nhà khoa học tập trung phân tích bối cảnh, yêu cầu mới trên thế giới và ở Việt Nam đối với việc vận dụng, bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước. Trong nội dung này, các tham luận cho rằng, cần phải xác định rõ bối cảnh, yêu cầu mới; đặc biệt là bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế; bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động như thế nào đến việc vận dụng, bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

  Trên cơ sở đó, các tham luận đi sâu phân tích, đánh giá thực tiễn quá trình vận dụng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước trong xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay. Qua quá trình phân tích, đánh giá thực tiễn vận dụng, cần xác định lại những luận điểm nào của chủ  nghĩa Mác – Lênin về vấn đề nhà nước vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục được vận dụng; những luận điểm nào đã bị thực tiễn vượt qua hoặc không phù hợp với thực tiễn Việt Nam; những luận điểm nào cần tiếp tục bổ sung, phát triển và kiến nghị phù hợp với đặc thù Việt Nam.

  Hội thảo cũng chú trọng luận bàn, đề xuất giải pháp đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề nhà nước.

  Tác giả: BBT & Viện NNPL

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội