Tăng cường gắn kết xã hội học trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch

  09:59 23/06/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 156

  Sáng ngày 22/6/2020, Viện Xã hội học và Phát triển chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tăng cường gắn kết xã hội học trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch”.

  TS Bùi Phương Đình, Viện trưởng, chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có PGS,TS Nguyễn Tất Giáp, nguyên Phó Giám đốc Học viện; cán bộ, giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

  Các đại biểu dự Hội thảo

  Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, TS Bùi Phương Đình, Viện trưởng khẳng định: Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

  Thực hiện Nghị quyết và các chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Viện Xã hội học và Phát triển đã chủ động triển khai các nghiên cứu, lồng ghép nội dung trong các chương trình đào tạo của Viện, của Học viện, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh, kỹ năng nhận diện, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên Học viện. 

  Đại biểu tham luận tại Hội thảo

  Các ý kiến, tham luận tại Hội thảo đã tập trung khẳng định tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta; các phương thức, giải pháp tăng cường sự tham gia, gắn kết của ngành xã hội học trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vai trò của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, v.v..

  Hội thảo là diễn đàn khoa học để trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn, khẳng định tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xác định các giải pháp, hình thức để ngành khoa học xã hôi học có thể tham gia hiệu quả, tích cực vào công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh.

  Tác giả: Mạnh Thắng & BT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội