Hội nghị trực tuyến quán triệt và giao nhiệm vụ thực hiện đề tài cấp Bộ trọng điểm năm 2021

  15:46 31/03/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1773

  Để triển khai các đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm năm 2021 đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu, sáng ngày 30/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị trực tuyến quán triệt và giao nhiệm vụ thực hiện đề tài cấp Bộ trọng điểm năm 2021”. PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội nghị.

  PGS,TS Lê Văn Lợi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Tham dự Hội nghị có PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí là thành viên Đề án, chủ nhiệm và thư ký các đề tài nhánh trực thuộc Đề án khoa học “Những giải pháp thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện khẳng định nhiệm vụ hàng đầu trong triển khai, nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm thuộc Đề án khoa học “Những giải pháp thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” là xây dựng được các kiến nghị chính sách trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đi vào thực tiễn cuộc sống.

  PGS,TS Lê Văn Lợi yêu cầu, để các đề tài đảm bảo được chất lượng và tiến độ, trong quá trình triển khai các đề tài phải có sự tập trung và phát huy mọi nguồn lực, cùng tương hỗ, gắn kết với nhau, từ đó thảo luận, so sánh các kết quả nghiên cứu và trao đổi xây dựng kết quả chung của Đề án. Trong đó, về cơ chế phối hợp, Ban chủ nhiệm Đề án là cơ quan điều phối, tổ chức các hoạt động chung như các hội thảo, tọa đàm chung, các nhóm làm việc trên các nền tảng số của các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thư ký các đề tài để thường xuyên trao đổi, chia sẻ tư liệu, kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu và cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

  Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến với 4 điểm cầu tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh

  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được thông qua ngày 1/2/2021 đã nêu mục tiêu cụ thể đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

  Để thực hiện thành công các mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Nghị quyết đã nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

  Cụ thể, thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

  Thứ hai, tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vắc-xin Covid-19 cho cộng đồng; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; có chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nông nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ và giải quyết các tranh chấp dân sự, khắc phục những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước.

  Thứ ba, giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

  Thứ tư, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; có chính sách cụ thể phát triển văn hoá đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.

  Thứ năm, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh; cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là sự gương mẫu tuân theo pháp luật, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Thứ sáu, quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt./.

  Tác giả: Mạnh Thắng & M.H

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội