Giới thiệu sách “30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”

  21:05 23/02/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 674

  Đại hội XIII của Đảng được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đất nước đã qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, trong đó có 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, 7 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013. Hiện nay, đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội lớn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ xác định những chủ trương, định hướng và quyết sách mới cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.

  Để phục vụ nghiên cứu các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sau Đại hội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương xuất bản cuốn sách “30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tiến hành khảo sát, điều tra thực tiễn một cách công phu; chắt lọc, tiếp thu hợp lý các kết quả nghiên cứu mới của các cơ quan, các nhà khoa học; tham khảo ý kiến của nhiều nhà khoa học và chuyên gia thông qua các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; đồng thời, nghiên cứu, nghiêm túc kế thừa các kết quả tổng kết 35 năm đổi mới, tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 (1991-2011)…

  Tập thể tác giả gồm: GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, GS,TS Phùng Hữu Phú, GS,TS Tạ Ngọc Tấn, GS,TS Vũ Văn Hiền, PGS,TS Nguyễn Văn Thạo, PGS,TS Phạm Văn Linh, PGS,TS Nguyễn Viết Thông.

  Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 3 phần:

  Phần thứ nhất: Sự phát triển nhận thức lý luận chung về chủ nghĩa xã hội qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991. Phần này nhằm làm rõ bản chất và nội dung của thời đại cũng như cục diện và tình hình thế giới. Trong đó, bao gồm quá trình phát triển nhận thức của Đảng, những nội dung đã rõ, những vấn đề cần rút ra và tiếp tục nghiên cứu từ những vấn đề của thời đại. Tổng kết những đặc trưng xã hội xã hội chủ nghĩa và định hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nhận thức về các mối quan hệ lớn phản ánh quy luật, tính quy luật của đổi mới, phát triển.

  Phần thứ hai: Nhận thức và thực tiễn phát triển trên các lĩnh vực qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991. Đánh giá nhận thức và thực tiễn trên toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dân chủ, đại đoàn kết, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về Đảng và xây dựng Đảng - những nội dung đã rõ, những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.

  Phần thứ ba: Đánh giá tổng quát, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, vấn đề đặt ra và đề xuất, kiến nghị. Phần này tổng kết và đánh giá quá trình từ lúc hình thành cơ bản lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đến bước đầu hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - thành tựu, hạn chế, nguyên nhân. Rút ra 5 bài học lớn sau 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, những vấn đề đặt ra và 3 đề xuất, kiến nghị về các công việc cần tiếp tục được triển khai.

  Cuốn sách “30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” được biên soạn công phu, hệ thống, nội dung đề cập đến rất nhiều lĩnh vực rộng lớn, diễn ra trong khoảng thời gian dài, là tài liệu tham khảo bổ ích cho các cơ quan nghiên cứu lý luận, hệ thống trường Đảng, các viện nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cuốn sách còn có giá trị trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII và chuẩn bị cho việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 2011.

  Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành tháng 12/2020, Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

  Tác giả: Bình Nguyên

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội