THÔNG TIN - BÁO CHÍ

  • Phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị

    Trong những năm đổi mới, Đảng ta đã rất quan tâm đến công tác lý luận nói chung, công tác nghiên cứu lý luận chính trị và phát huy dân chủ trong nghiên cứu nói riêng. Nhờ đó, chúng ta đã tạo được nhiều thành tựu quan trọng trong nghiên cứu lý luận, thể hiện tập trung ở chỗ đã hình thành được hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta, hệ thống lý luận đó ngày càng được bổ sung, phát triển qua các nhiệm kỳ đại hội Đảng.

  • Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ

    Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phụ nữ và công tác phụ nữ. Có thể khái quát những nội dung cốt lõi nhất trong tư tưởng của Người đó là tư tưởng giải phóng phụ nữ, bình đẳng nam nữ và tạo điều kiện cho phụ nữ được tham gia chính trị và công tác đoàn thể.

  • Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh năm 2020

    Sáng ngày 19/1/2021, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 2020. PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội