THÔNG TIN - BÁO CHÍ

  • Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

    Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Trang thông tin điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội