Hội thảo khoa học “Triết học Mác – Lênin trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch"

29/05/2023 14:51:00

Sáng ngày 29/5/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Triết học Mác – Lênin trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu khai mạc đề dẫn hội thảo.

HT_0773

Quang cảnh hội thảo

Chủ trì hội thảo có PGS,TS Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học; GS,TS Trần Văn Phòng, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Chủ tịch Chi hội Triết học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Dự hội thảo có GS,TS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam; các cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện. 

Nhắc lại luận điểm của V.I.Lênin: “Học thuyết của Mác là học thuyết vạn năng vì nó là một học thuyết chính xác. Nó là một học thuyết hoàn bị và chặt chẽ; nó cung cấp cho người ta một thế giới quan hoàn chỉnh”[1], phát biểu khai mạc hội thảo, GS,TS Lê Văn Lợi đánh giá cao việc Viện Triết học phối hợp với Chi hội Triết học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Triết học Mác – Lênin trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch”.

Hội thảo nhằm khẳng định tính đúng đắn của triết học Mác - Lênin, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đây thực sự là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp bách và cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ bảo vệ Đảng, chế độ, GS,TS Lê Văn Lợi nhấn mạnh trong phát biểu đề dẫn.

HT_0767

GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc đề dẫn hội thảo

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện đề nghị, sau hội thảo, mỗi cán bộ giảng viên Viện Triết học cần lồng ghép những kết quả nghiên cứu của Hội thảo vào các chuyên đề của môn Triết học Mác - Lênin trong các hệ lớp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phù hợp với nội dung giảng dạy và mục đích của từng chuyên đề, nhằm phục vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giảng dạy đáp ứng yêu cầu đặt ra, GS,TS Lê Văn Lợi nhấn mạnh trong phát biểu đề dẫn. 

Tham luận tại hội thảo, với nhiều nội hàm, thông tin phong phú, các đại biểu tập trung thảo luận, khẳng định giá trị bền vững, vai trò của triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; tính tất yếu cũng như những yêu cầu bổ sung, phát triển triết học Mác - Lênin. 

Kể từ khi ra đời từ những năm 40 của thế kỷ XIX đến nay, triết học Mác - Lênin đã trải qua hơn 175 năm tồn tại và phát triển. Mặc dù, mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ khiến cho chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào; mặc dù, chủ nghĩa đế quốc cùng những lực lượng thù địch, phản động dùng nhiều phương tiện, cách thức, thủ đoạn không ngừng chống phá, bôi nhọ, xuyên tạc... tiến tới phủ nhận hoàn toàn chủ nghĩa Mác - Lênin, trong đó có triết học Mác - Lênin, nhưng chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, triết học Mác - Lênin nói riêng vẫn tồn tại, vẫn phát triển, vẫn là thế giới quan và phương pháp luận khoa học của nhân loại tiến bộ bởi bản chất khoa học, cách mạng cũng như những giá trị bền vững vẫn còn giữ nguyên ý nghĩa cho đến hôm nay. 

Là thế giới quan khoa học, cung cấp phương pháp luận đúng đắn trong nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người, nhất là thực tiễn cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, triết học Mác - Lênin giữ ví trí và vai trò vô cùng quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Đây chính là cơ sở lý luận khoa học cho tư tưởng chính trị, lý tưởng của Đảng cũng như cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời cũng chính triết học Mác - Lênin đã trở thành cơ sở lý luận khoa học để Đảng ta vận dụng vào nhận thức và giải quyết đúng đắn những vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

HT_0802

GS,TS Lê Hữu Nghĩa tham luận tại hội thảo

HT_0794

Đại biểu tham luận tại hội thảo

Chỉ rõ một số quan điểm sai trái, thù địch với nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung và triết học Mác - Lênin nói riêng, từ đó các tham luận đề xuất giải pháp khẳng định tính đúng đắn, vai trò của triết học Mác - Lênin, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo các nhà khoa học, trong nhiều cách thức, biện pháp đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt nhằm đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta thì một trong những cách làm đang tỏ rõ hiệu quả và tính ưu việt là dùng chính những lý luận khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin trong đó có triết học Mác - Lênin để đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch này. 

Thực tế cho thấy, chính chủ nghĩa Mác - Lênin, triết học Mác - Lênin chứ không phải một học thuyết nào khác đã và đang cung cấp cho những người cộng sản những lý luận, lập luận sắc bén và chứng cứ để chứng minh: đi lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là quy luật tất yếu của lịch sử xã hội, của tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới trong đó có Việt Nam hiện nay mà không gì có thể phủ nhận, bác bỏ được.

--------------- 
[1] V.I.Lênin, Toàn tập, t.23, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, tr.50. 

Tác giả: Tin: BBT; ảnh: Mạnh Thắng