Thông tin công tác Thanh tra quý I năm 2019

  08:16 27/03/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2986

  1. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

  1.1. Công tác thanh tra

  - Quý I năm 2019, Ban Thanh tra đã thực hiện nhiệm vụ của 02 Đoàn Thanh tra, cụ thể như sau:

  (1) Thanh tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo theo Quyết định số 536-QĐ/HVCTQG ngày 14-02-2019 của Giám đốc Học viện

  - Cán bộ của Ban Thanh tra đã tiến hành 31 lượt thanh tra, trong đó có 22 lượt thanh tra công tác thi, kiểm tra và 09 lượt thanh tra việc thực hiện quy định về giảng dạy, học tập của các lớp; giám sát việc thực hiện Nội quy, Quy chế đào tạo của các lớp qua hệ thống camera truyền hình giảng đường.

  (2) Đoàn Thanh tra triển khai thực hiện Quyết định số 931-QĐ/HVCTQG ngày 07-3-2019 về Thanh tra việc thực hiện Quy chế đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung C10 Ninh Thuận 2018 do Học viện Chính trị khu vực II mở tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận và lớp Cao cấp lý luận hệ không tập trung K69 khóa (2018-2020) do Học viện Chính trị khu vực III mở tại Trường Chính trị tỉnh Phú Yên; thanh tra việc thực hiện bộ Quy chế quản lý đào tạo của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận và Trường Chính trị tỉnh Phú Yên.

  1.2. Công tác giám sát

  Thực hiện 02 hoạt động giám sát:

  +  01 cán bộ là ủy viên của Ban coi thi tốt nghiệp, giám sát coi thi tốt nghiệp các lớp đại học chính trị chuyên ngành Công tác kiểm tra, Công tác tổ chức (khóa học 2016-2018) tại Học viện Chính trị khu vực II.

  + Giám sát 06 dợt thi tốt nghiệp của 19 lớp, cụ thể: lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K68-B1, B2 tại Quảng Ninh, lớp K68 - B4, B5 tại Học viện Trung tâm; lớp hoàn chỉnh chương trình CCLLCT K69-C02 tại Học viện Trung tâm; lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K68-B6, B7, B13, B14, B15, B16 tại Học viện Trung tâm và B3 tại Nghệ An; lớp CCLLCT không tập trung K68-B08 tại Hải Phòng, K68-B09 tại Bắc Ninh, K68-B11 tại Thái Bình; Lớp CCLLCT không tập trung K68-B10 tại Nam Định, K68-B12 tại Thái Nguyên, K68-B17 tại Lào Cai; Lớp hoàn chỉnh chương trình CCLLCT K69-C01 tại Yên Bái

  2. Kết quả thường trực tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

  - Thường trực công tác tiếp công dân; quý I-2019 đã tiếp 08 lượt công dân liên quan đến đơn thư và nhiệm vụ Giám đốc Học viện giao.

  - Trong quý I đã tiếp nhận 07 lượt đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các đơn đã và đang được xử lý theo đúng quy định.

  3. Thường trực công tác phòng, chống tham nhũng

  - Thường trực theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại Học viện.

  - Xây dựng báo cáo công tác phòng chống tham nhũng Quý I năm 2018 gửi Ban Nội chính Trung ương;

  4. Công tác pháp chế

  - Góp ý các văn bản Dự thảo:

   (1) Quy chế Hoạt động thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

  (2) Nội quy giảng đường tại Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gửi Vụ Quản lý đào tạo;

  (3) Quy chế quản lý, sử dụng phòng ở tại Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (lần 1 và 2);

  (4) Bộ Quy chế quản lý đào tạo của các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  (5) Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW theo Công văn số 370-CV/BCSĐ ngày 01-3-2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

  - Chủ trì xây dựng Kế hoạch số 100-KH/HVCTQG ngày 04-3-2019 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đang triển khai thực hiện.

  - Xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

  5. Công tác kiểm định:

  Xây  dựng Dự thảo Kế hoạch lấy phiếu phản hồi từ người học về chất lượng bài giảng của giảng viên tại Trung tâm Học viện.

  6. Các mặt công tác khác

  - Xây dựng báo cáo Kết quả làm việc với cán bộ Học viện có liên quan đến việc ra đề thi tốt nghiệp môn Quan hệ quốc tế của các lớp Cao cấp lý luận chính trị K68-B01, K68-B02, K68-B04, K68-B05.

  - Triển khai thực hiện các văn bản của Giám đốc Học viện.

  - Tham gia các hội nghị trong và ngoài Học viện./.

  Tác giả: Ban Thanh tra

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội