Thông tin công tác thanh tra quý I năm 2020

  17:30 17/04/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2244

  1. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

   Quý I năm 2020, Ban Thanh tra đã thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, cụ thể như sau:

  - Thanh tra, kiểm tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo theo Quyết định số 536-QĐ/HVCTQG ngày 14-02-2019 và Quyết định số 398-QĐ/HVCTQG ngày 07-02-2020 của Giám đốc Học viện. Cán bộ Ban Thanh tra đã tiến hành 14 lượt thanh tra việc thực hiện quy chế thi, kiểm tra và 02 lượt thanh tra việc thực hiện Nội quy, Quy chế đào tạo.

  - Thanh tra công tác quản lý, sử dụng nhà ở học viên tại Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 876-QĐ/HVCTQG ngày 28-02-2020 của Giám đốc Học viện.

  - Tham gia Đoàn Kiểm tra của Ban Giám đốc Học viện đối với các lớp đang học tại các giảng đường.

  - Xây dựng Công văn số 02-CV/BTTr ngày 04-02-2020 về kết quả giám sát công tác tổ chức thi tốt nghiệp các lớp Cao cấp lý luận chính trị trong năm 2019 gửi Vụ Quản lý đào tạo Học viện.

  - Giám sát thi tốt nghiệp của 03 lớp cao cấp lý luận chính trị K69-B03, B05, B06, B09.

  2. Kết quả thường trực tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

  - Thường trực công tác tiếp công dân.

  - Tổ chức tiếp 02 lượt công dân liên quan đến kiến nghị, phản ánh.

  - Tham mưu Giám đốc Học viện gửi công văn phúc đáp Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về xử lý đơn của công dân.

  - Tiếp nhận 06 đơn thư đã và đang tham mưu xử lý theo quy định.

  3. Thường trực công tác phòng, chống tham nhũng

  - Thường trực, theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại Học viện.

  - Tổng hợp Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2020 gửi Ban Nội chính Trung ương.

  - Xây dựng Báo cáo thực hiện Luật PCTN và quy định tặng quà, nhận quà tặng đợt Tết năm 2020.

  4. Công tác pháp chế

  - Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019 của Học viện, Ban Thanh tra đã chủ trì tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Học viện.

  - Góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2020 của Bộ Tư pháp theo yêu cầu của Giám đốc Học viện.

  - Tổng hợp Báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ.

  - Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ.

  - Góp ý dự thảo danh mục bí mật nhà nước của Học viện.

  - Xây dựng Kế hoạch số 53-KH/HVCTQG ngày 21-02-2020 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  - Phối hợp với Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin thực hiện tuyền truyền phòng, chống dịch Covid 19.

  Ngoài ra, Ban Thanh tra còn triển khai các nhiệm vụ khác đảm bảo kế hoạch hoạt động chung của đơn vị và Học viện. 

  Tác giả: Ban Thanh tra

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội