THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

  • Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ: Phát huy thế mạnh để thành công

    Nhiều lần được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã không ngừng phát huy thế mạnh, sự đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động của cán bộ, giảng viên, người lao động để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

  • Viện Triết học: Tạo sức bật từ các phong trào thi đua

    Nhìn lại chặng đường 05 năm (2015-2020), với chủ đề xuyên suốt “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy giai đoạn 2015-2020”, Viện Triết học đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo cán bộ. Đến nay, Viện Triết học là đơn vị đầu tiên trong Học viện có 100% cán bộ, giảng viên đạt trình độ tiến sĩ.

  • Vụ Các trường chính trị: Mô hình tập thể tham mưu tốt trong quản lý hệ thống

    Phát huy truyền thống của 30 năm xây dựng và phát triển, Vụ Các trường chính trị đã làm tốt chức năng tham mưu cho Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng, hướng dẫn và quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và các hoạt động có liên quan về khoa học chính trị của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trường bồi dưỡng cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Điều đó đã góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học và tạo nên tính kết nối hệ thống giữa Học viện và các tỉnh ủy, thành ủy và các trường chính trị cấp tỉnh trong cả nước.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội