ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội