Thông báo số 313/TB-VP v/v đăng ký phòng họp, hội trường

  14:09 17/08/2016

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2032


  * Mẫu phiếu đăng ký: Mẫu Phiếu đăng ký phòng họp.doc

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội