Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - 15 năm thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư

  14:56 04/11/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2384

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xác định phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức tôn trọng, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Học viện (sau đây gọi tắt là cán bộ, đảng viên). Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Chặng đường 15 năm (2004-2019), Học viện đã có quá trình xây dựng, phát triển và đóng góp giá trị cho công tác đào tào tạo cán bộ của Đảng cũng như công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong từng thời kỳ.

              Một số kết quả chủ yếu

  1. Kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận số 04-KL/TW gắn với việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phổ biến giáo dục pháp luật

   (1) Việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 137, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án của Bộ Tư pháp về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

  Học viện tích cực, chủ động thực hiện Đề án 137 về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Từ năm học 2013-2014, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, Học viện đã triển khai giảng dạy chương trình phòng chống tham nhũng trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở các hệ lớp của Học viện (cho hàng chục nghìn học viên cả hệ tập trung và tại chức mỗi năm).

  (2) Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá tại Học viện

  Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá tại Học viện được triển khai thực hiện từ năm 2015 đến nay. Ghi nhận trên thực tế cho thấy, 100% học viên nắm được quy định và chính sách không khói thuốc của Học viện và tính đến nay, chưa ghi nhận được trường hợp nào vi phạm các quy định, quy chế về cơ quan không khói thuốc và khu vực không hút thuốc của Học viện. Điều này chứng tỏ đã có sự chuyển biến về nhận thức và hành vi của học viên Học viện về tác hại của thuốc lá.

  (3) Đề ánĐưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân”.

  Từ  năm 2018, Học viện chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Đề án “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân”. Đến nay, các hoạt động của Đề án đã thực hiện được một số nội dung trọng tâm như sau: Đã tiến hành khảo sát về thực trạng giáo dục quyền con người trong hệ thống giáo dục quốc dân tại 22 tỉnh, thành và 4 bộ (Công an, Quốc phòng, Giáo dục - đào tạo, Lao động - Thương binh và xã hội); Đề xuất mở mã ngành đào tạo tiến sĩ Pháp luật quyền con người; Mở các lớp tập huấn cho cán bộ nòng cốt, chuyên gia, giảng viên giảng dạy về quyền con người, năm 2019 đã mở được 3 lớp (tính đến ngày 15-9-2019); Tổ chức các hội thảo nghiên cứu chính sách về quyền con người…

  2. Nội dung, đối tượng, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đa dạng

  Nội dung pháp luật được tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về cơ bản đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế và nhiệm vụ chính trị của Học viện.

  Trong mỗi giai đoạn, Học viện đã tập trung tuyên truyền với các nội dung chủ yếu như sau:

  (1) Tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013

   (2) Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, có hiệu lực thi hành

   (3) Tuyên truyền các điều ước quốc tế, các thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

  (4) Tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11)

  (5) Tuyên truyền về văn hóa ứng xử Trường Đảng...

  Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng là cán bộ, đảng viên đặc biệt là học viên các hệ đào tạo, bồi dưỡng trong toàn hệ thống Học viện. Bên cạnh các hình thức truyền thống, Học viện đã áp dụng các hình thức mới, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

  1. Tuyên truyền miệng

  Học viện đã tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thông qua các Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa; thông qua các kỳ họp chuyên môn, sinh hoạt chi bộ; tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thi hành công vụ, thực hiện chức trách…

  Học viện tổ chức nhiều Hội thảo, tọa đàm khoa học cấp Học viện, cấp quốc gia và quốc tế xung quanh chủ đề phổ biến chính sách, pháp luật, xây dựng hoàn thiện pháp luật, thực thi pháp luật… với sự tham gia đông đảo của các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia thuộc các lĩnh vực xây dựng pháp luật, tư pháp, thanh tra… trong nước và các chuyên gia quốc tế; tổ chức nhiều Hội thi giảng viên dạy giỏi cho đội ngũ giảng viên trong toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Mỗi năm thông qua hoạt động giảng dạy các giảng viên đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hàng chục nghìn học viên thuộc tất cả các hệ lớp trong toàn hệ thống Học viện. Trong giai đoạn 2014-2019, riêng đối với hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, Học viện đã đào tạo được 56.995 học viên (cả tập trung và không tập trung).

   (2) Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các tạp chí, bản tin

  Học viện có số lượng khá lớn các tạp chí và bản tin. Các tạp chí Lý luận Chính trị, Lịch sử Đảng, Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn, Pháp luật về quyền con người…, các bản tin của các Viện chuyên ngành đều có đăng tải các bài viết và cập nhật các văn bản pháp luật trong các số theo từng tháng, quý, số chuyên đề. Đây là một trong những hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật rất hiệu quả tới đông đảo độc giả là cán bộ, đảng viên và học viên tại Học viện.

  (3) Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc biên soạn giáo trình pháp luật các hệ đào tạo, bồi dưỡng

  Các chuyên đề trong giáo trình giảng dạy dành cho các khối học viên Cao cấp lý luận chính trị, Cao học, Đại học chính trị và Nghiên cứu sinh, các lớp bồi dưỡng đều có nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt Học viện đã và đang tiếp tục triển khai nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng học viên học tập trong toàn hệ thống Học viện; trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Bộ, Ngành được giao nhiệm vụ đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

  (4) Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà trường

  Trong chương trình giảng dạy của Học viện ở tất cả các hệ đào tạo đều dành thời lượng nhất định để tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các đối tượng học viên học tập tại Học viện.

  Nhiều hội thảo, đề tài khoa học, đề tài luận văn, luận án có liên quan đến việc triển khai thi hành Hiến pháp 2013, công tác hoàn thiện thể chế… đã được cán bộ, đảng viên, học viên hệ Cao học, Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quyền con người, Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật… trong toàn hệ thống Học viện triển khai nghiên cứu, bảo vệ thành công.

  (5) Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tủ sách pháp luật

            Học viện có một hệ thống thư viện đồ sộ với một khối lượng lớn các đầu sách có nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng nhu cầu của độc giả khi tìm hiểu về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

  (6) Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tiếp cán bộ, công chức, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Ban Thanh tra Học viện thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong hoạt động thường trực tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cán bộ tiếp dân, giải quyết đơn thư đồng thời cũng là người tuyên truyền, giải thích pháp luật với đối tượng đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh tại Học viện.

            (7) Phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, mạng internet: trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của Học viện.

  Các văn bản pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế, văn bản hành chính của Học viện, các chuyên mục, bài viết với nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật... đều được đăng toàn văn trên website, cổng thông tin điện tử của Học viện, các Học viện trực thuộc. Mọi cán bộ, công chức, viên chức Học viện đều có thể tiếp cận và tham gia ý kiến khi cần thiết. 

  (8) Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật với quy mô trong toàn hệ thống Học viện hoặc trong từng đơn vị trực thuộc. Nhiều cuộc thi đã tạo được hiệu ứng và lan tỏa sâu rộng, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia như Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp 2013; tìm hiểu Luật Hôn nhân gia đình năm 2014; Cuộc thi “Mái ấm không khói thuốc”…

  (9)  Hình thức  tuyên truyền trực quan sinh động như pa-nô, áp -phích, khẩu hiệu, băng rôn, triển lãm sách… với chủ đề pháp luật được sử dụng rộng rãi, thường xuyên nhất là thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa có tầm quan trọng và quy mô ảnh hưởng rộng lớn trong năm.

            Nhiệm vụ, giải pháp

  Để nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Học viên tập trung chú trọng một số giải pháp cơ bản sau đây:

    - Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống Học viện trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

     Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện là nhân tố cơ bản, quyết định sự vững mạnh và chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống Học viện trong đó có công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Toàn thể cán bộ, đảngviên Học viện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TW; Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận số 04-KL/TW; các chương trình, kế hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật của Học viện; tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành. Cần tiếp tục đề cao ý thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện; gắn phỏ biến, giáo dục pháp luật với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

     - Thứ hai, đổi mới nội dung, chương trình và các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

    Nội dung, chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, đảng viên, học viên của Học viện phải sát với thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện và không nằm ngoài xu thế phát triển chung của xã hội. Ngoài ra, Học viện cũng cần tiếp tục mở những lớp tập huấn, lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu và những kỹ năng áp dụng pháp luật cho cán bộ, đảng viên có trọng tâm, trọng điểm như cán bộ làm kế hoạch, tài chính, kế toán, cán bộ làm công tác thanh tra. Công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng giảng dạy pháp luật cũng cần tiếp tục được duy trì đối với đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy tại các hệ đào tạo, bồi dưỡng.

  Về hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật: Cần đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, làm cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thực sự có chiều sâu, đạt hiệu quả cao. Cần phối kết hợp với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, các chuyên gia làm công tác pháp luật để thu hút người nghe; kết hợp tổ chức Hội thảo, tọa đàm khoa học là những diễn đàn trao đổi khoa học lý luận và thực tiễn rất có ý nghĩa về chính sách, pháp luật và là một trong những hình thức hữu hiệu để thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin với việc tăng cường hình thức tuyên truyền, phổ biến trên Cổng thông tin điện tử của Học viện và các Học viện trực thuộc…

  Thứ ba, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

  Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cần thiết cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Hàng năm, Học viện dành nguồn kinh phí riêng cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên, từ kinh phí hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức có liên quan để đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động giáo dục pháp luật. Tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cả về số lượng và chất lượng. Có chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với đội ngũ những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

  Thứ , thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm, dài hạn.

  Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và học viên giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tạo thuận lợi để đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển 70 năm vẻ vang của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh./.

  Tác giả: BTT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội