THANH TRA

  • Thông tin công tác thanh tra, quý IV năm 2019

    Quý IV năm 2019, Ban Thanh tra đã thực hiện các hoạt động thanh tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo theo Quyết định số 536-QĐ/HVCTQG ngày 14-02-2019 của Giám đốc Học viện. v.v.., cụ thể:

  • Thông tin công tác thanh tra Quý III năm 2019

    Quý III năm 2019, Ban Thanh tra đã thực hiện các hoạt động thanh tra, cụ thể như sau: Thanh tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo theo Quyết định số 536-QĐ/HVCTQG ngày 14-02-2019 của Giám đốc Học viện. Đã thực hiện tổng số 36 lượt thanh tra, kiểm tra cụ thể với 20 lượt thanh tra việc thực hiện nội quy, quy chế giảng dạy, học tập và 16 lượt thanh tra việc thực hiện nội quy quy chế kiểm tra, thi hết học phần, v.v..

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội