THANH TRA

  • Thông tin công tác thanh tra quý II năm 2018

    Cán bộ Ban Thanh tra tiến hành 69 lượt thanh tra, trong đó có 66 lượt thanh tra công tác thi, kiểm tra và 03 lượt thanh tra việc thực hiện quy định về giảng dạy, học tập của các lớp; giám sát lớp học qua hệ thống camera truyền hình giảng đường.

  • Thông tin công tác thanh tra quý IV năm 2017

    Trong Quý IV năm 2017, cán bộ Ban Thanh tra tiến hành 47 lượt thanh tra, trong đó có 30 lượt thanh tra công tác thi, kiểm tra và 17 lượt thanh tra việc thực hiện quy định về giảng dạy, học tập của các lớp, v.v..

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội