THANH TRA

  • Thông tin công tác thanh tra quý IV năm 2020

    Quý IV năm 2020, Ban Thanh tra đã thực hiện nhiệm vụ của 05 Đoàn Thanh tra, 01 hoạt động kiểm tra, giám sát; tổ chức tiếp 07 lượt công dân liên quan đến tố cáo, kiến nghị, đề nghị, v.v..

  • Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019

    Ngày 20 tháng 11 năm 2019, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 với số phiếu biểu quyết tán thành là 90,06%. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 (sau đây gọi là Bộ luật) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, thay thế Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.

  • Thông tin công tác thanh tra quý III năm 2020

    Quý III năm 2020, Ban Thanh tra đã thực hiện nhiệm vụ của 03 Đoàn Thanh tra, 01 hoạt động kiểm tra, giám sát; Thường trực công tác tiếp công dân; Thường trực, theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại Học viện, v.v..

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội