THANH TRA

 • Thông tin công tác thanh tra quý III năm 2020

  Quý III năm 2020, Ban Thanh tra đã thực hiện nhiệm vụ của 03 Đoàn Thanh tra, 01 hoạt động kiểm tra, giám sát; Thường trực công tác tiếp công dân; Thường trực, theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại Học viện, v.v..

 • Giới thiệu Luật Tiếp cận thông tin

  Ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật tiếp cận thông tin. Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đây là luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Ban Thanh tra Học viện đã tóm lược một số nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 • Thông tin công tác thanh tra, quý IV năm 2019

  Quý IV năm 2019, Ban Thanh tra đã thực hiện các hoạt động thanh tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo theo Quyết định số 536-QĐ/HVCTQG ngày 14-02-2019 của Giám đốc Học viện. v.v.., cụ thể:

 • Thông tin công tác thanh tra Quý III năm 2019

  Quý III năm 2019, Ban Thanh tra đã thực hiện các hoạt động thanh tra, cụ thể như sau: Thanh tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo theo Quyết định số 536-QĐ/HVCTQG ngày 14-02-2019 của Giám đốc Học viện. Đã thực hiện tổng số 36 lượt thanh tra, kiểm tra cụ thể với 20 lượt thanh tra việc thực hiện nội quy, quy chế giảng dạy, học tập và 16 lượt thanh tra việc thực hiện nội quy quy chế kiểm tra, thi hết học phần, v.v..

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội