THANH TRA

 • Thông tin công tác thanh tra quý IV năm 2020

  Quý IV năm 2020, Ban Thanh tra đã thực hiện nhiệm vụ của 05 Đoàn Thanh tra, 01 hoạt động kiểm tra, giám sát; tổ chức tiếp 07 lượt công dân liên quan đến tố cáo, kiến nghị, đề nghị, v.v..

 • Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 với số phiếu biểu quyết tán thành là 90,06%. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 (sau đây gọi là Bộ luật) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, thay thế Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.

 • Thông tin công tác thanh tra quý III năm 2020

  Quý III năm 2020, Ban Thanh tra đã thực hiện nhiệm vụ của 03 Đoàn Thanh tra, 01 hoạt động kiểm tra, giám sát; Thường trực công tác tiếp công dân; Thường trực, theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại Học viện, v.v..

 • Giới thiệu Luật Tiếp cận thông tin

  Ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật tiếp cận thông tin. Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đây là luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Ban Thanh tra Học viện đã tóm lược một số nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội