Thông tin công tác thanh tra quý IV năm 2017

  16:39 08/01/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 578

  1. Công tác thanh tra, giám sát

  1.1. Hoạt động thanh tra:

   Quý IV năm 2017, Ban Thanh tra đã thực hiện nhiệm vụ của 04 Đoàn Thanh tra, cụ thể như sau:

  (1) Thanh tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo tại Học viện Trung tâm theo Quyết định số 3146/QĐ-HVCTQG  ngày 01-8-2017 của Giám đốc Học viện

   Trong Quý IV năm 2017, cán bộ Ban Thanh tra tiến hành 47 lượt thanh tra, trong đó có 30 lượt thanh tra công tác thi, kiểm tra và 17 lượt thanh tra việc thực hiện quy định về giảng dạy, học tập của các lớp; giám sát lớp học qua hệ thống camera truyền hình giảng đường. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin kiểm tra việc thực hiện Nội quy, quy chế đào tạo qua điểm danh bằng vân tay.

  Qua công tác thanh tra ghi nhận một số lớp có nhiều học viên vắng học, điểm danh vào muộn, về sớm. Ban Thanh tra đã tham mưu Giám đốc Học viện ban hành Công văn số 1623/HVCTQG-BTTr ngày 20-12-2017 V/v giải trình kết quả điểm danh bằng vân tay gửi Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, yêu cầu đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm có hệ thống.

  (2) Thanh tra kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 4875/QĐ-HVCTQG ngày 17-10-2017 của Giám đốc Học viện

  Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác tổ chức thi của kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 tại 03 cơ sở gồm: Học viện Trung tâm, Học viện Chính trị khu vực II và Học viện Chính trị khu vực III.

  (3)  Thanh tra kì thi tốt nghiệp đại học chính trị các chuyên ngành (khóa học 2015-2017) tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 4945/QĐ-HVCTQG ngày 19-10-2017

  Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác chuẩn bị tổ chức thi, công tác coi thi, công tác chấm thi, công tác bảo vệ luận văn của kì thi tốt nghiệp các lớp Đại học chính trị chuyên ngành công tác Tổ chức, công tác Tôn giáo, công tác Kiểm tra, công tác Dân vận (khóa học 2015-2017) tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  (4) Thanh tra việc thực hiện Bộ Quy chế Quản lý đào tạo tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 4903/QĐ-HVCTQG ngày 18-10-2017

  Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện Quy chế quản lý đào tạo của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21-4-2016 của Giám đốc Học viện đối với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn.

  1.2. Công tác giám sát:

  Ban Thanh tra đã cử cán bộ tham gia giám sát 04 Hội đồng thi tốt nghiệp theo Quyết định số 5132/QĐ-HVCTQG ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc giám sát việc tổ chức thi và đánh giá đề án tốt nghiệp của các lớp Cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở, cụ thể như sau:

  - 02 cán bộ tham gia giám sát kì thi tốt nghiệp lớp Cao cấp LLCT hệ tập trung B67-A14;

  - 02 cán bộ tham gia giám sát kỳ thi tốt nghiệp 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K67-B01, K67-B02 (khóa học 2016-2018);

  - 01 cán bộ tham gia giám sát phòng thi tốt nghiệp Lớp Đại học chính trị chuyên ngành công tác Tổ chức dành cho cán bộ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa 66 (2015-2017);

  - 02 cán bộ giám sát kì thi tốt nghiệp 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K67-B09 và K67-B10 (khóa học 2016-2018).

  2. Công tác thường trực tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

  - Trong Quý IV và tháng 12-2017, Học viện đã tiếp nhận 10 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:

  Phân loại đơn gồm: 10 đơn tố cáo, kiến nghị phản ánh;

  Phân loại đơn theo thẩm quyền: Thuộc thẩm quyền: 09 đơn; Không thuộc thẩm quyền: 01 đơn.

  Kết quả xử lý đơn thư nhận được: 10 đơn nhận được đã xử lý 06 đơn; còn lại 04 đơn đang xử lý, giải quyết, trong đó đã ra quyết định thành lập 01 Tổ xác minh giải quyết đơn tố cáo.

  - Tổng hợp Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý IV và năm 2017 gửi Thanh tra Chính phủ.

  - Làm việc với Đoàn Giám sát của Ban Thanh tra nhân dân Học viện về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017.

  3. Thường trực công tác phòng, chống tham nhũng

  - Cung cấp thông tin liên quan đến công tác giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng trong chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

  - Xây dựng Dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (giai đoạn 2017-2020) của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  - Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  - Tổng hợp Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2017 gửi Thanh tra Chính phủ.

  - Thường trực theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại Học viện.

  4. Công tác khác

  Trong Quý IV, Ban Thanh tra đã tham mưu Giám đốc Học viện ban hành 03 Kết luận thanh tra, cụ thể gồm:

  (1) Kết luận thanh tra số 435/KL-HVCTQG ngày 12-10-2017 về việc thực hiện Quy chế Quản lý đào tạo tại Trường Chính trị tỉnh Bình Định và Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.

  (2) Kết luận thanh tra số 509/KL-HVCTQG ngày 24-11-2017 về Kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  (3) Kết luận thanh tra số 528/KL-HVCTQG ngày 29-11-2017 về việc thực hiện Bộ Quy chế quản lý đào tạo tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn.

  - Nghiệm thu 01 đề tài khoa học cấp cơ sở do Giám đốc giao nhiệm vụ: "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh qua góc nhìn thanh tra", ThS Đặng Hải Yến, PTP Thanh tra Kinh tế - Xã hội chủ nhiệm.

  - Trình Giám đốc Học viện phê duyệt ban hành 02 quyết định thành lập Ban Soạn thảo văn bản quy phạm nội bộ: (1) Ban Soạn thảo Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; (2) Ban Soạn thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2020 (giai đoạn từ 2007 đến 2020).

  - Phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Các trường chính trị tổ chức Lớp tập huấn công tác thanh tra năm 2017.

  - Tham mưu Giám đốc Học viện ban hành Quyết định, kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  - Tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2017 theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.

  - Tổ chức tổng kết công tác năm 2017 về chính quyền, công tác đảng và công đoàn đơn vị.

  - Tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ;

  - Tham gia các Hội nghị, Hội thảo trong và ngoài Học viện./.

  Tin: Ban Thanh tra Học viện

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội