Thông tin công tác thanh tra quý I năm 2018

  16:35 03/04/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 630

  1. Công tác thanh tra, giám sát

  1.1. Công tác thanh tra

  Quý I năm 2018, Ban Thanh tra đã thực hiện nhiệm vụ của 03 Đoàn Thanh tra, cụ thể như sau:

  (1) Thanh tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo tại Học viện Trung tâm theo Quyết định số 10/QĐ-HVCTQG ngày 02-01-2018 của Giám đốc Học viện

  Cán bộ Ban Thanh tra tiến hành 83 lượt thanh tra, trong đó có 82 lượt thanh tra công tác thi, kiểm tra và 01 lượt thanh tra việc thực hiện quy định về giảng dạy, học tập của các lớp; đồng thời giám sát lớp học qua hệ thống camera truyền hình giảng đường; phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin kiểm tra việc thực hiện Nội quy, quy chế đào tạo qua điểm danh bằng vân tay.

  (2) Thanh tra tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế và Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 1103/QĐ-HVCTQG ngày 06-3-2018 của Giám đốc Học viện.

  Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21-4-2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với trường chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế và Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị.

  (3) Thanh tra tại Học viện Chính trị khu vực IV theo Quyết định số 1114/QĐ-HVCTQG ngày 07-3-2018 của Giám đốc Học viện.

  Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật của Nhà nước và các quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên các mặt công tác của Học viện Chính trị khu vực IV như sau: Công tác đào tạo một số lớp Cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị khu vực IV mở; Công tác mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản của Học viện Chính trị khu vực IV năm 2016 và năm 2017; Công tác quản lý hoạt động khoa học của Học viện Chính trị khu vực IV năm 2016 và năm 2017; Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV năm 2016 và năm 2017.

  1.2. Công tác giám sát:

  Thực hiện Quyết định số 5132/QĐ-HVCTQG ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc giám sát việc tổ chức thi và đánh giá đề án tốt nghiệp của các lớp Cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở, Ban Thanh tra đã cử cán bộ tham gia giám sát Hội đồng thi tốt nghiệp của 16 lớp gồm: K67-B03, K67-B11, K67-B12, K67-B22, K67-B04, K67-B05, K67-B13, K67-B14, K67-B15, K67-B17, K67-B21, K67-B16, K67-B18, K67-B19, K67-B20, K67-B24.

  2. Công tác thường trực tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

  - Tiếp 15 lượt công dân đến làm việc liên quan khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

  - Tiếp nhận 04 lượt đơn thư của 3 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó thành lập 01 Tổ xác minh nội dung tố cáo và đã ban hành kết luận; 01 vụ việc kiến nghị, phản ánh không thụ lý vì không có tình tiết mới; 01 vụ việc Học viện Chính trị khu vực I đang giải quyết.

  - Tổng hợp Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I và năm 2018 gửi Thanh tra Chính phủ.

  3. Thường trực công tác phòng, chống tham nhũng

  - Tổng hợp Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2018 gửi Thanh tra Chính phủ.

  - Thường trực theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại Học viện.

  4. Công tác khác

  - Tham mưu Giám đốc Học viện ban hành Kết luận thanh tra số 47/KL-HVCTQG ngày 05-02-2017 về Thanh tra thường xuyên việc thực hiện Nội quy, Quy chế Đào tạo của các hệ lớp học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  - Thừa lệnh Giám đốc Học viện, ban hành Công văn số 35/HVCTQG-BTTr ngày 10-01-2018 V/v đề nghị cung cấp tài liệu phục vụ hoạt động thanh tra gửi Giám đốc các Học viện trực thuộc.

  - Cán bộ Ban Thanh tra tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở "Thanh tra Kinh tế - Xã hội ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp", do TS Trần Văn Thắng, Phó Chánh Thanh tra làm chủ nhiệm.

  - Xây dựng dự thảo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Thanh tra theo tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/ĐU ngày 14-03-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện.

  - Xây dựng Dự thảo 02 văn bản quy phạm nội bộ: (1) Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; (2) Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2020 (giai đoạn từ 2007 đến 2020).

  - Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản Kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị theo đúng quy định.

  - Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức đơn vị viết Bản cam kết bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định.

  - Tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ;

  - Tham gia các Hội nghị, Hội thảo trong và ngoài Học viện./.

  Tin: Ban Thanh tra Học viện

   


  Tác giả: Tuyết Nhung, Ban Thanh tra

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội