Thông tin công tác thanh tra quý II năm 2018

  09:09 06/07/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 954

  Cán bộ Ban Thanh tra tiến hành 69 lượt thanh tra, trong đó có 66 lượt thanh tra công tác thi, kiểm tra và 03 lượt thanh tra việc thực hiện quy định về giảng dạy, học tập của các lớp; giám sát lớp học qua hệ thống camera truyền hình giảng đường.

  1. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

  1.1. Công tác thanh tra

  - Thực hiện nhiệm vụ của 04 Đoàn Thanh tra, cụ thể:

  (1) Thanh tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo tại Học viện Trung tâm theo Quyết định số 10/QĐ-HVCTQG ngày 02-01-2018 của Giám đốc Học viện

  Cán bộ Ban Thanh tra tiến hành 69 lượt thanh tra, trong đó có 66 lượt thanh tra công tác thi, kiểm tra và 03 lượt thanh tra việc thực hiện quy định về giảng dạy, học tập của các lớp; giám sát lớp học qua hệ thống camera truyền hình giảng đường.

  (2) Thanh tra đột xuất việc thực hiện Quy chế Đào tạo Cao cấp lý luận chính trị đối với lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị K68-C08

  Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra công tác tuyển sinh, việc tổ chức đào tạo, việc tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K68-C08.

  (3) Thanh tra tốt nghiệp các lớp Cao cấp LLCT hệ tập trung K68 khóa học 2017-2018 theo Quyết định số 2568/QĐ-HVCTQG ngày 02-5-2018 của Giám đốc Học viện

  Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức thi tốt nghiệp và đánh giá đề án tốt nghiệp đối với  các lớp Cao cấp LLCT hệ tập trung K68, khóa học 2017-2018 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở.

  (4) Thanh tra kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 2861/QĐ-HVCTQG ngày 14-5-2018 của Giám đốc Học viện

  Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra công tác tuyển sinh, công tác chuẩn bị thi, coi thi, làm phách và chấm thi của kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  - Xây dựng Báo cáo công tác thanh tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng năm học 2017-2018 phục vụ Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2017-2018.

  1.2. Công tác kiểm tra

  Phối hợp với Vụ Quản lý đào tạo tiến hành kiểm tra, rà soát, xác minh văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ của học viên hệ đào tạo sau đại học từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 3 năm 2018 ở Học viện theo Quyết định số 2075/QĐHVCT-HCQG ngày 05-4-2018 của Giám đốc Học viện.

  Tổ Kiểm tra đã có báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh trình Giám đốc Học viện và đang thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo do Giám đốc Học viện giao.

  1.3. Công tác giám sát

   Giám sát công tác tổ chức thi, làm phách và chấm thi tốt nghiệp 13 lớp Cao cấp LLCT và Hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng Cao cấp LLCT: K68-C01, K68-C02, K68-C03, K68-C04, K67-B25, K68-C05, K68-C06, K68-C07, K68-C08, K67-B23, K67-B26, K67-B27, K67-B28.

  2. Kết quả thường trực tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

  - Tiếp 44 lượt công dân, học viên đến làm việc liên quan khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

  - Tiếp nhận 08 đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 07 vụ việc. Kết quả giải quyết như sau: Đã giải quyết 03 vụ việc tố cáo theo trình tự quy định của pháp luật và đã ban hành kết luận; 02 đơn kiến nghị, phản ánh không thụ lý vì không có tình tiết mới; 02 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết đã trả lời người kiến nghị, phản ánh.

  - PGS, TS Nguyễn Thị Báo, Chánh Thanh tra tham dự và giải trình với Ban Thường vụ Đảng ủy về việc giải quyết đơn thư.

  - PGS, TS Nguyễn Thị Báo thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện làm việc với Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy về thụ lý giải quyết vụ việc liên quan đến kỉ luật viên chức của Học viện.

  - Tổng hợp Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý II và 6 tháng đầu năm 2018 gửi Thanh tra Chính phủ.

  3. Thường trực công tác phòng, chống tham nhũng

  - Tổng hợp Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý II và 6 tháng đầu năm 2018 gửi Thanh tra Chính phủ.

  - Thường trực theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại Học viện.

  4. Công tác khác

  - Tham mưu Giám đốc Học viện ban hành 04 Kết luận thanh tra

  (1) Kết luận thanh tra số 142/KL-HVCTQG ngày 09-4-2018 Về việc thực hiện Quy chế Quản lý đạo tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế và Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị

  (2) Kết luận thanh tra số 167/KL-HVCTQG ngày 23-4-2018 về thanh tra tại Học viện Chính trị khu vực IV

  (3) Kết luận thanh tra số 180/KL-HVCTQG ngày 02-5-2018 Kết luận thanh tra đột xuất việc thực hiện Quy chế Đào tạo Cao cấp lý luận chính trị đối với lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị K68-C08

  (4) Kết luận số 182/KL-HVCTQG ngày 03-5-2018 về một số hạn chế, bất cập trong quản lý đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  - Cán bộ Ban Thanh tra tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở "Thanh tra Kinh tế - Xã hội ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp", do TS Trần Văn Thắng, Phó Chánh Thanh tra làm chủ nhiệm.

  - Phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ xây dựng Dự thảo Quyết định về chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức và Dự thảo Quy chế làm việc của đơn vị.

  - Tổng hợp Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý II và 6 tháng năm 2018 gửi Thanh tra Chính phủ.

  - Thừa lệnh Giám đốc Học viện xây dựng Báo cáo thống kê ngành Tư pháp năm 2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP, gửi Bộ Tư pháp.

  - Tham gia góp ý 02 dự thảo Nghị định của Chính phủ (1) Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28-6-2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; (2) Dự thảo Nghị định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính./.

  Tác giả: Tuyết Nhung

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội