Thông tin công tác thanh tra quý 3 năm 2018

  17:31 08/10/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3494

  1. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

  1.1. Công tác thanh tra

  - Thực hiện nhiệm vụ của 02 hoạt động thanh tra, cụ thể:

  (1) Thanh tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo tại Học viện Trung tâm theo Quyết định số 10/QĐ-HVCTQG ngày 02-01-2018 của Giám đốc Học viện.

  Trong quý III, cán bộ Ban Thanh tra tiến hành 27 lượt thanh tra, trong đó có 16 lượt thanh tra công tác thi, kiểm tra và 11 lượt thanh tra việc thực hiện quy định về giảng dạy, học tập của các lớp; giám sát lớp học qua hệ thống camera truyền hình giảng đường.

  (2) Thanh tra việc thực hiện pháp luật của Nhà nước và các quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang, Trường Chính trị  Tỉnh  Bạc Liêu theo Quyết định số 5515/QĐ-HVCTQG ngày 11-9-2018 của Giám đốc Học viện.

  Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện bộ Quy chế Quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21-4-2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang và Trường Chính trị Châu Văn Đặng, tỉnh Bạc Liêu.

  1.2. Công tác kiểm tra

  Phối hợp với Vụ Quản lý đào tạo tiến hành kiểm tra, rà soát, xác minh văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ của học viên hệ đào tạo sau đại học theo Quyết định số 2075/QĐ-HVCTQG ngày 20-9-2018 của Giám đốc Học viện. Tổ Công tác đã có Báo cáo kết quả rà soát, xác minh và tham mưu Giám đốc Học viện ban hành Kết luận số 441/KL-HVCTQG ngày 20-9-2018 về xử lý kết quả kiểm tra, rà soát, xác minh văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ tại Học viện.

  1.3. Công tác giám sát

  - Thực hiện giám sát công tác tổ chức thi tốt nghiệp của 03 Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K67-B29, K67-B30, K67-B31 theo Quyết định số 4366/QĐ-HVCTQG ngày 06-8-2018 của Giám đốc Học viện.

  - Tham mưu Giám đốc Học viện ban hành Kết luận về giám sát việc tổ chức thi và đánh giá đề án tốt nghiệp của các lớp Cao cấp LLCT do Học viện mở theo Quyết định số 5132/QĐ-HVCTQG ngày 01-11-2017 của Giám đốc Học viện.

  2. Kết quả thường trực tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

  - Trong Quý III, Ban Thanh tra đã tiếp nhận và xử lý 04 lượt đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

  - Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, PGS.TS Nguyễn Thị Báo, Chánh Thanh tra đã tham gia tố tụng tại TAND quận Cầu Giấy về giải quyết vụ án liên quan đến kỷ luật viên chức của Học viện.

  3. Thường trực công tác phòng, chống tham nhũng

  - Tổng hợp Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý III năm 2018 gửi Ban Nội chính Trung ương.

  - Xây dựng Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29-11-2017 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

  - Thường trực theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại Học viện.

  4. Công tác nghiên cứu khoa học

  - Cán bộ Ban Thanh tra tiếp tục tham gia nghiên cứu dự án khảo sát, điều tra cơ bản năm 2018 do PGS, TS Nguyễn Thị Báo làm chủ nhiệm: Điều tra thực trạng và kiến nghị về mặt chủ trương, chính sách nhằm bảo đảm quyền lực nhà nước ở cấp xã vùng đồng bằng sông Hồng và đề tài khoa học cấp cơ sở "Thanh tra Kinh tế - Xã hội ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp", do TS Trần Văn Thắng, Phó Chánh Thanh tra làm chủ nhiệm.

  - Lãnh đạo đơn vị và một số cán bộ của Ban Thanh tra tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy trong và ngoài Học viện.

  - Tiếp tục giám sát, đôn đốc việc thực hiện các Kết luận thanh tra do Giám đốc Học viện ban hành và thông báo kết luận giao ban tuần của Giám đốc Học viện.

  Tác giả: Ban Thanh tra

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội