Thông tin công tác thanh tra quý 4 năm 2018

  16:33 10/01/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1554

  1. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

  1.1. Công tác thanh tra

  - Quý IV năm 2018, Ban Thanh tra đã thực hiện nhiệm vụ của 05 Đoàn Thanh tra, cụ thể như sau:

  (1) Thanh tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo tại Học viện Trung tâm theo Quyết định số 10/QĐ-HVCTQG ngày 02-01-2018 của Giám đốc Học viện

  + Cán bộ Ban Thanh tra tiến hành 99 lượt thanh tra, trong đó có 74 lượt thanh tra công tác thi, kiểm tra và 25 lượt thanh tra việc thực hiện quy định về giảng dạy, học tập của các lớp; giám sát lớp học qua hệ thống camera truyền hình giảng đường.

  (2) Thanh tra thi tốt nghiệp Đại học chính trị các chuyên ngành (khóa học 2016-2018) tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 6053/QĐ-HVCTQG ngày 15-10-2018 của Giám đốc Học viện.

  Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác chuẩn bị tổ chức thi, công tác coi thi, công tác chấm thi, công tác bảo vệ khóa luận của kỳ thi tốt nghiệp các lớp đại học chính trị chuyên ngành công tác Tổ chức, công tác Tôn giáo, công tác Kiểm tra, công tác Dân vận K67 (khóa học 2016-2018) tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đoàn đã hoàn thành đúng tiến độ, nội dung kế hoạch Giám đốc Học viện phê duyệt và Giám đốc Học viện đã ký ban hành kết luận.

   (3) Thanh tra kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 6142-QĐ/HVCTQG ngày 19-10-2018 của Giám đốc Học viện

  Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác xét duyệt hồ sơ 

  tuyển sinh và công tác tổ chức Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đoàn đã hoàn thành đúng tiến độ, nội dung kế hoạch Giám đốc Học viện phê duyệt và Giám đốc Học viện đã ký ban hành kết luận.

   (4) Thanh tra công tác chuẩn bị tổ chức thi, coi thi và chấm thi tốt nghiệp lớp Đại học chính trị chuyên ngành Công tác Kiểm tra thành phố Hồ Chí Minh khóa học (2016-2018) theo Quyết định số 6775-QĐ/HVCTQG ngày 13-11-2018 của Giám đốc Học viện

  Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác chuẩn bị tổ chức thi, coi thi và chấm thi tốt nghiệp lớp Đại học chính trị chuyên ngành công tác Kiểm tra thành phố Hồ Chí Minh khóa học (2016-2018). Đoàn đã hoàn thành đúng tiến độ, nội dung kế hoạch Giám đốc Học viện phê duyệt và Giám đốc Học viện đã ký ban hành kết luận.

  (5) Thanh tra việc thực hiện Quy chế đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và bộ Quy chế Quản lý đào tạo của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội và Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 6770-QĐ/HVCTQG ngày 12-11-2018 của Giám đốc Học viện

  Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện Quy chế Quản lý đào tạo Cao cấp lý luận chính trị đối với Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Bắc Kạn (khóa học 2018-2020) do Học viện Chính trị khu vực I mở tại tỉnh Bắc Kạn; Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Thành ủy Hà Nội K68-B06 (khóa học 2017-2019) do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở học tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội; việc thực hiện Quy chế quản lý đào tạo của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội và Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn. Đoàn đã hoàn thành đúng tiến độ, nội dung kế hoạch Giám đốc Học viện phê duyệt và Giám đốc Học viện đã ký ban hành kết luận.

  1.2. Công tác giám sát

   Thực hiện 03 hoạt động giám sát:

  -  01 cán bộ là thành viên của Ban coi thi tốt nghiệp, giám sát coi thi tốt nghiệp các lớp đại học chính trị chuyên ngành công tác Kiểm tra, công tác Tổ chức (khóa học 2016-2018) tại Học viện Chính trị khu vực II.

  - 01 cán bộ là thành viên của Ban coi thi tốt nghiệp, giám sát coi thi tốt nghiệp lớp đại học chính trị chuyên ngành công tác Tổ chức Đại học Thái Nguyên.

  - Giám sát thi tốt nghiệp 04 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K68-B01, K68-B02, K68-B04, K68-B05.

  2. Kết quả thường trực tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

  - Thường trực công tác tiếp công dân.

  - Trong quý IV đã tiếp nhận 03 đơn kiến nghị và đã được xử lý theo đúng quy định.

  3. Thường trực công tác phòng, chống tham nhũng

  Tổng hợp Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 gửi Ban Nội chính Trung ương

  - Thường trực theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại Học viện.

  4. Công tác nghiên cứu khoa học

  - Cán bộ Ban Thanh tra tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở “Thanh tra Kinh tế - Xã hội ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp”, do TS Trần Văn Thắng, Phó Chánh Thanh tra làm chủ nhiệm đã được bảo vệ thành công với kết quả đạt loại Khá.

  - Cán bộ Ban Thanh tra tham gia nghiên cứu dự án khảo sát, điều tra cơ bản năm 2018 do PGS, TS Nguyễn Thị Báo làm Chủ nhiệm: Điều tra thực trạng và kiến nghị về mặt chủ trương, chính sách nhằm bảo đảm quyền lực nhà nước ở cấp xã vùng đồng bằng sông Hồng (qua khảo sát Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình).

  - Lãnh đạo đơn vị và một số cán bộ của Ban Thanh tra tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy trong và ngoài Học viện.

  5. Các mặt công tác khác

  - Chủ trì tổ chức Tọa đàm “Phổ biến, quán triệt nội dung Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản có liên quan”.

  - Góp ý Quyết định ban hành kèm theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

  - Góp ý Dự thảo Kế hoạch công tác năm 2019 của Giám đốc Học viện.

  - Xây dựng Báo cáo số 45-BC/BTTr ngày 30-10-2018 gửi PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện về việc triển khai Công văn số 4000/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp về việc đề xuất lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý liên ngành năm 2019.

  - Góp ý 03 dự thảo văn bản: (1) Dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; (2) Dự thảo Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; (3) Dự thảo Hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bình xét thi đua năm 2018.

  - Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại năm 2018 và kế hoạch đối ngoại năm 2019 gửi Giám đốc Học viện qua Vụ Hợp tác quốc tế.

  - Xây dựng báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2018 và phương hướng năm 2019.

  - Xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 gửi Giám đốc Học viện qua Vụ Quản lý khoa học.

  - Tham dự các hội nghị, hội thảo trong và ngoài Học viện./.

  Tác giả: Ban Thanh tra Học viện

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội