Thông tin công tác thanh tra Quý III năm 2019

  14:58 30/09/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4502

  Quý III năm 2019, Ban Thanh tra đã thực hiện các hoạt động thanh tra, cụ thể như sau: Thanh tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo theo Quyết định số 536-QĐ/HVCTQG ngày 14-02-2019 của Giám đốc Học viện. Đã thực hiện tổng số 36 lượt thanh tra, kiểm tra cụ thể với 20 lượt thanh tra việc thực hiện nội quy, quy chế giảng dạy, học tập và 16 lượt thanh tra việc thực hiện nội quy quy chế kiểm tra, thi hết học phần, v.v..

  1. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

  1.1. Công tác thanh tra

  Quý III năm 2019, Ban Thanh tra đã thực hiện các hoạt động thanh tra, cụ thể như sau:

  (1) Thanh tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo theo Quyết định số 536-QĐ/HVCTQG ngày 14-02-2019 của Giám đốc Học viện. Đã thực hiện tổng số 36 lượt thanh tra, kiểm tra cụ thể với 20 lượt thanh tra việc thực hiện nội quy, quy chế giảng dạy, học tập và 16 lượt thanh tra việc thực hiện nội quy quy chế kiểm tra, thi hết học phần.

  (2) Thanh tra Quy chế Quản lý đào tạo của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp và Thanh tra việc thực hiện quy chế, quy định của Học viện đối với lớp CCLLCT do Học viện Chính trị khu vực II mở tại tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 4542-QĐ/HVCTQG ngày 06-9-2019 của Giám đốc Học viện.

  1.2. Công tác giám sát

  Phân công các cán bộ tham gia giám sát thi tốt nghiệp lớp Hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị K69-C08.

  2. Kết quả thường trực tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

  - Thường trực công tác tiếp công dân.

  -  Trong Quý III đã tiếp nhận 05 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đã tham mưu xử lý theo đúng quy định.

  3. Thường trực công tác phòng, chống tham nhũng

  - Thường trực, theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại Học viện.

  - Tổng hợp Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng năm 2019 gửi Ban Nội chính Trung ương.

  4. Công tác tham mưu Ban Giám đốc Học viện

  - Tham mưu Giám đốc Học viện ban hành 03 Kết luận thanh tra: (1) Kết luận thanh tra số 356-KL/HVCTQG ngày 05-7-2019 về việc thực hiện Quy chế  đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và Quy chế Quản lý đào tạo tại Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình; (2) Kết luận thanh tra số 357-KL/HVCTQG ngày 05-7-2019 về việc thực hiện Quy chế  đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và Quy chế Quản lý đào tạo tại Trường Chính trị tỉnh Sơn La; (3) Kết luận Thanh tra số 369-KL/HVCTQG ngày 01-8-2019 về thanh tra Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  - Tiếp tục giám sát, đôn đốc việc thực hiện các Kết luận thanh tra do Giám đốc Học viện ban hành và việc thực hiện kết luận giao ban tuần, tháng, quý của Giám đốc Học viện đối với các đơn vị.

  5. Công tác pháp chế

  - Xây dựng Quy chế Tiếp công dân của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;  Rà soát, bổ sung, hoàn thiện Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Học viện.

  - Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam.

  - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện, Ban Thanh tra chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân tại Học viện CTQG Hồ Chí Minh.

  - Góp ý 02 dự thảo văn bản quy phạm nội bộ: (1) Dự thảo Quy chế Đào tạo cao cấp lý luận chính trị, (2) Dự thảo Quy chế lưu trữ bài thi, hủy bài thi.

  6. Các mặt công tác khác

  - Phối hợp với Vụ Quản lý khoa học xây dựng Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2020.

  - Cán bộ Ban Thanh tra tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện.

  - Tham dự các hội nghị, hội thảo trong và ngoài Học viện./.

  Tác giả: Ban Thanh tra

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội