Thông tin công tác thanh tra, quý IV năm 2019

  11:37 06/01/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1678

  Quý IV năm 2019, Ban Thanh tra đã thực hiện các hoạt động thanh tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo theo Quyết định số 536-QĐ/HVCTQG ngày 14-02-2019 của Giám đốc Học viện. v.v.., cụ thể:

  1. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

  1.1. Công tác thanh tra

  Quý IV năm 2019, Ban Thanh tra đã thực hiện các hoạt động thanh tra, cụ thể như sau:

  (1) Thanh tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo theo Quyết định số 536-QĐ/HVCTQG ngày 14-02-2019 của Giám đốc Học viện. Kết quả thanh tra cụ thể như sau:

  - Số lượt thanh tra việc thực hiện nội quy, quy chế giảng dạy, học tập: 21 lượt;

  - Số lượt thanh tra việc thực hiện nội quy quy chế kiểm tra, thi hết học phần: 20 lượt;

  - Tổng số lượt: 41 lượt.

  Qua công tác thanh tra ghi nhận một số lớp còn hiện tượng vắng học viên, lập biên bản 01 học viên vi phạm nội quy, quy chế đào tạo. Các trường hợp trên, Ban Thanh tra đã gửi công văn cho Vụ Quản lý đào tạo tham mưu Giám đốc Học viện xử lý.

  (2) Thanh tra tại Học viện chính trị khu vực III theo Quyết định số 4884-QĐ/HVCTQG ngày 30-9-2019.

  (3) Thanh tra kỳ thi tốt nghiệp các lớp đại học chính trị chuyên ngành K68 theo Quyết định số 5027-QĐ/HVCTQG ngày 10-10-2019 của Giám đốc Học viện.

  (4) Thanh tra Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Quyết định số 5326-QĐ/HVCTQG ngày 14-02-2019 của Giám đốc Học viện.

  1.2. Công tác giám sát

  Phân công các cán bộ tham gia giám sát thi tốt nghiệp 06 lớp CCLLCT hệ không tập trung K69-B01, B04, B05, B14, B15, B18, Lớp hoàn chỉnh chương trình CCLLCT K70-C02.

  2. Kết quả thường trực tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

  - Thường trực công tác tiếp công dân, đã triển khai tổ chức tiếp 06 lượt cán bộ, học viên liên quan đến đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

  -  Trong Quý IV đã tiếp nhận và xử lý 17 lượt đơn thư tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh (trong đó 05 đơn tố cáo, 02 đơn phản ánh, 10 đơn kiến nghị, đề nghị).

  3. Thường trực công tác phòng, chống tham nhũng

  - Thường trực, theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại Học viện.

  - Tổng hợp Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý IV năm 2019 gửi Ban Nội chính Trung ương.

  4. Công tác tham mưu Ban Giám đốc Học viện

  - Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra và tham mưu Giám đốc Học viện ban hành 04 kết luận thanh tra:

  (1) Kết luận thanh tra số 1023-KL/HVCTQG ngày 25-11-2019 về thanh tra tại Học viện Chính trị khu vực III;

  (2) Kết luận thanh tra số 919-KL/HVCTQG ngày 10-10-2019 về việc thực hiện Quy chế Quản lý đào tạo tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp;

   (3) Kết luận thanh tra số 920-KL/HVCTQG ngày 10-10-2019 về việc thực hiện Quy chế Quản lý đào tạo tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang;

   (4) Kết luận thanh tra số 1071-KL/HVCTQG ngày 18-12-2019 về Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

  - Tiếp tục giám sát, đôn đốc việc thực hiện các Kết luận thanh tra do Giám đốc Học viện ban hành và việc thực hiện kết luận giao ban tuần, tháng, quý của Giám đốc Học viện đối với các đơn vị.

  5. Công tác pháp chế

  - Tham mưu Giám đốc Học viện ban hành Quy chế và Nội quy tiếp công dân của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  - Rà soát, bổ sung hoàn thiện để trình thay thế Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Thanh tra Học viện ban hành năm 2011.

  - Tham mưu Giám đốc Học viện ban hành Kế hoạch số 930-KH/HVCTQG về hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  - Chủ trì góp ý dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Cán sự Đảng Chính phủ theo yêu cầu của Giám đốc Học viện.

  - Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp theo yêu cầu của Giám đốc Học viện.

  - Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Học viện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, Ban Thanh tra đã triển khai các nhiệm vụ như: (1) gửi các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến Giám đốc các Học viện trực thuộc, Viện Thông tin khoa học để khai thác, sử dụng; (2) Chuẩn bị các nội dung để tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019 của Học viện.

  - Xây dựng báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2020 của Học viện gửi Bộ Tư pháp đúng thời hạn.

  - Xây dựng dự thảo Báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ.

  - Góp ý 02 dự thảo văn bản pháp quy nội bộ: (1) Dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ của Học viện; (2) Dự thảo Quy định khai thác sử dụng phần mềm kiểm tra trùng lặp nội dung luận văn, luận án, đề tài.

  - Tham mưu Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 6442-QĐ/HVCTQG ngày 19-12-2019 về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của thanh tra Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  6. Các mặt công tác khác

  - Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 của Ban Thanh tra.

  - Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến.

  - Xây dựng Kế hoạch công tác trong năm 2020 theo chức năng nhiệm vụ được giao gửi Văn phòng Học viện và Kế hoạch thanh tra năm 2020 trình Giám đốc Học viện.

  - Tham dự các hội nghị, hội thảo trong và ngoài Học viện./.

  Tác giả: Ban Thanh tra

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội