THANH TRA

  • Hội thảo "Công tác thanh tra năm học 2006 - 2007"

    Hội nghị đã nhận được hơn 20 bài viết tham luận về các nội dung triển khai  công tác thanh tra, những ý kiến phát biểu tại cuộc hội thảo và các tham luận của đại biểu xoay quanh vấn đề về nội dung, sự phối hợp của thanh tra.

  • Thông báo ngày 7/11/2006 về thanh tra, kiểm tra thường xuyên

    Ban Thanh tra Học viện tiến hành thường xuyên hoạt động thanh tra, kiểm tra về giáo dục - đào tạo tại Học viện trung tâm và các Học viện chính trị khu vực những nội dung sau đây sau đây: * Việc thực hiện Quyết định số 80/QĐ-HVCTQG và Quyết định số 685/2006/QĐ-HVCTQG; * Việc thực hiện Quy chế giảng viên; Quy chế học viên và Quy chế chủ nhiệm lớp ở tất cả các hệ lớp; * Công tác tổ chức thi và làm bài thi học phần, thi tốt nghiệp;

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội