Thông báo số 679/TB-HVCTQG về Kết luận cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (cấp bộ)

  09:55 03/10/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1360

  Tác giả: Ban thi đua khen thưởng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội